FAFT wdroży globalne normy w ekosystemie krypto

Plan działania FAFT ma na celu „terminowe globalne wdrożenie” norm kryptograficznych

Financial Action Task Force (FAFT), organizacja międzyrządowa zrzeszająca członków z ponad 200 jurysdykcji opracowanych w celu zwalczania prania pieniędzy, zgodziła się wdrożyć plan działania związany z aktywami kryptograficznymi.

„FATF zgodził się na rewizję Zalecenia nr 25 w sprawie przejrzystości i własności rzeczywistych rozwiązań prawnych” – czytamy w raporcie.

„Delegaci uzgodnili ponadto plan działania mający na celu terminowe globalne wdrożenie standardów FATF dotyczących aktywów wirtualnych (zwanych również aktywami kryptograficznymi) na całym świecie, w tym w zakresie przekazywania informacji o inicjatorze i beneficjentach”.

W posiedzeniu plenarnym światowej koalicji zajmującej się przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przestępstwami finansowymi bierze udział 206 członków z organizacji takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Grupa Jednostek Analityki Finansowej (FIU) Egmont.

Wirtualne aktywa okazały się pomocne w ukrywaniu nieuczciwie uzyskanych zysków z działań takich jak ataki ransomware, których liczba wzrosła w ostatnich latach i miały one „wyniszczający wpływ na działalność biznesową oraz prowadzą do zakłóceń w infrastrukturze i usługach”.

„Biorąc pod uwagę transnarodowy charakter ataków ransomware, ważne jest, aby władze w każdym kraju opierały się na istniejących mechanizmach współpracy międzynarodowej i wykorzystywały je, aby skutecznie walczyć z praniem płatności związanych z oprogramowaniem ransomware” – głosi komunikat FAFT.

„Władze muszą również rozwinąć niezbędne umiejętności i narzędzia, aby szybko zbierać kluczowe informacje, śledzić niemal natychmiastowe transakcje wirtualne i odzyskiwać wirtualne zasoby, zanim się rozproszą”.

Przeczytaj także : Jak uczyć dzieci kryptowalut

Aby to osiągnąć, władze będą musiały współpracować z agencjami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem i ochroną danych, a także z ich tradycyjnymi odpowiednikami w zakresie egzekwowania prawa.

Główną przeszkodą dla wysiłków FAFT był fakt, że wiele krajów nie wdrożyło swoich zaleceń dla dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP), takich jak „reguła podróżowania”, która „wymaga uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji o inicjatorze i beneficjentach dotyczących do transakcji na aktywach wirtualnych”.

FAFT pierwotnie opublikował zaktualizowane standardy dotyczące aktywów wirtualnych w 2019 roku, ale w czerwcu 2022 roku poinformował, że tylko 11 z 98 badanych jurysdykcji egzekwuje zasadę podróżowania i zachęca kraje członkowskie do szybszego ich uchwalenia.

Z tego powodu na posiedzeniu plenarnym uzgodniono plan działania mający na celu wzmocnienie wdrażania standardów FAFT dotyczących zasobów wirtualnych i VASP, który będzie obejmował przegląd obecnych poziomów wdrażania w całej sieci globalnej. Grupa zadaniowa przedstawi aktualne informacje na temat kroków podjętych przez jej kraje członkowskie w celu uregulowania i nadzorowania VASP.

Oprócz aktywów wirtualnych przestępcy wykorzystywali również dzieła sztuki i antyki do prania pieniędzy, co jest kolejnym obszarem zainteresowania FAFT.

„Handel dziełami sztuki i antykami o wysokiej wartości może przyciągać przestępców, którzy chcą wykorzystać historię prywatności tego sektora i wykorzystanie zewnętrznych pośredników do prania dochodów pochodzących z handlu narkotykami, korupcji i innych przestępstw” – czytamy w raporcie.

„Wiele jurysdykcji nie ma wystarczającej świadomości i zrozumienia ryzyka związanego z tymi rynkami. Skutkuje to brakiem zasobów dochodzeniowych i wiedzy fachowej oraz trudnościami w prowadzeniu dochodzeń transgranicznych”.

Aby pomóc na tym froncie, FAFT opracował raport, który ma zostać opublikowany w poniedziałek, który zawiera listę wskaźników ryzyka, które mogą pomóc podmiotom sektora publicznego i prywatnego zidentyfikować podejrzane działania na rynkach dzieł sztuki i antyków, oraz podkreśla znaczenie szybkiego identyfikowanie i śledzenie dóbr kultury związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

„Raport zawiera kilka dobrych praktyk, które kraje podjęły, aby sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom, w tym ustanowienie wyspecjalizowanych jednostek i dostęp do odpowiednich baz danych oraz współpracę z ekspertami i archeologami w celu pomocy w identyfikacji, śledzeniu, badaniu i repatriacji obiektów kultury”.

Może Cię zainteresuje :

Komentarze