Raport MicroStrategy za II kwartał 2021. Deklaracja kontynuacji zakupów BTC pomimo strat na papierze w wysokości 424,8 mln USD

2 182

Na dzień 30 czerwca 2021 r. firma MicoStrategy posiadała około 105 085 BTC o wartości bilansowej 2,051 mld USD. Od chwili pierwszych zakupów, całkowity wymiar nietrwałej straty wyniósł 689,6 mln USD.

MicroStrategy: Będziemy kupować BTC

Pomimo zaraportowania nietrwałej straty w wysokości 424,8 mln USD za II kwartał br., MicroStrategy zobowiązała się do zakupu większej ilości bitcoinów.

Jest to jednak tylko strata papierowa oparta na cenie bitcoina na koniec kwartału i nie odzwierciedla zrealizowanej straty. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że bitcoinowa inwestycja przyniosła MicroStrategy prawie miliard dolarów więcej w stosunku do kwoty przeznaczonej na zakupy.

Może to być powód, dla którego postanowiono dodać w przyszłości do swoich rezerw jeszcze więcej BTC:

„Nadal cieszą nas wyniki realizacji naszej strategii dotyczącej aktywów cyfrowych. Ostatnie zwiększenie naszego kapitału pozwoliło nam zwiększyć zakres naszych zasobów cyfrowych, które obecnie przekraczają 105 000 bitcoinów. W przyszłości zamierzamy nadal wdrażać dodatkowy kapitał w naszą strategię dotyczącą aktywów cyfrowych”.

Raport za II kwartał został opublikowany wczoraj. Na dzień 30 czerwca 2021 r. MicoStrategy posiadała około 105 085 BTC o wartości bilansowej 2,051 mld USD, z nietrwałą stratą w wysokości 689,6 mln USD odnotowaną od chwili rozpoczęcia fali zakupów. Średnia wartość bilansowa na bitcoin wynosiła szacunkowo 19 518 USD.

Na początku tego tygodnia Tesla Elona Muska również opublikowała raport za II kwartał, który wykazał 23 miliony dolarów straty z tytułu utraty wartości swoich zasobów bitcoinów.

Ponieważ obie firmy kategoryzują bitcoin jako zasób niematerialny”, zasady rachunkowości nakazują zgłaszanie utraty wartości, gdy cena aktywów spadnie poniżej kosztu bazowego. Nie są jednak zobowiązani do zgłaszania wzrostu ceny określonego aktywa, dopóki pozycja nie zostanie zrealizowana w drodze sprzedaży.

Dane dotyczące aktywów cyfrowych zostały obliczone przy użyciu ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP) — zbioru powszechnie akceptowanych zasad rachunkowości stosowanych w sprawozdawczości finansowej. Firma przedstawiła również obliczenia non-GAAP, które w tym raporcie wykluczają „wpływ kosztów wynagrodzeń w formie akcji oraz nietrwałych strat i zysków ze sprzedaży wartości niematerialnych”.

Dane non-GAAP malują inny obraz zasobów cyfrowych aktywów MicroStrategy, z podstawą kosztu BTC na poziomie 2,741 miliarda dolarów, ale jego wartość rynkowa wynosi 3,653 miliarda dolarów, co odzwierciedla średni koszt na BTC na poziomie 26 080 dolarów i cenę rynkową 34763 dolarów na dzień 30 czerwca.

Całkowite przychody MicroStrategy za drugi kwartał wyniosły 125,4 mln USD, co stanowi wzrost o 13,4% w porównaniu do drugiego kwartału 2020 r. Zysk brutto Microstrategy wyniósł 102,3 mln USD i stanowił marżę brutto na poziomie 81,6%, co daje niewielki wzrost o 4,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogólnie MicroStrategy odnotowało stratę w drugim kwartale w wysokości 299,3 mln USD, w porównaniu do 3 mln USD zysku w tym samym kwartale ubiegłego roku.

MicroStrategy nie przestaje kupować BTC. Strategia firmy polega na HODL-owaniu aktywów przez długi czas. Michael Saylor zauważył jednak niedawno, że jeśli za cztery lata cena bitcoina będzie niższa niż obecnie, ponownie rozważy swoją strategię.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze