Wartość otwartych kontraktów bitcoin futures na najwyższym poziomie w historii

3 344

Wartość aktualnie otwartych kontraktów terminowych na bitcoina osiągnęła 10 miliardów dolarów, najwyższy poziom w historii, według danych Skew Analytics. Oznacza to, że istnieje ponad 10 miliardów dolarów w „zakładach” o przyszłą cenę BTC. Zbiega się to z rekordowym weekendem dla ceny kryptowaluty.

futures na bitcoin
źródło: Skew

Jak działa rynek bitcoin futures?

Kontrakty futures to rodzaj inwestycyjnych instrumentów pochodnych bitcoina, w ramach których traderzy zgadzają się na zakup bitcoinów w przyszłości po wcześniej uzgodnionej cenie.

Oznacza to, że jeśli Bitcoin wzrośnie do czasu wygaśnięcia kontraktu, osoba, która kupiła kontrakt, odniesie zysk, ponieważ może sprzedać BTC na wolnym rynku. Oczywiście, jeśli cena Bitcoina spadnie, wówczas dany trader traci pieniądze.

Tzw. open interest odnosi się do liczby kontraktów futures na Bitcoin, które nie zostały jeszcze rozliczone. Kontrakty terminowe są oczywiście rozliczane w przyszłości. Niektóre kontrakty wygasają po pewnym czasie (dzień, miesiąc, kwartał, rok itd.), co częściowo wyjaśnia, dlaczego wartość otwartych pozycji na rynku futures spadła z 9,4 mld USD 31 grudnia do 8 mld USD 1 stycznia.

Inne kontrakty futures to tak zwane kontrakty perpetual. Oznacza to, że ​​inwestorzy mogą dokonywać wypłat w dowolnym momencie. Kontrakty futures różnią się też od kontraktów na opcje, które oferują traderom obowiązek, ale nie prawo, kupowania bitcoinów po ich wygaśnięciu.

Reakcje rynku futures na ruchy ceny bitcoina

Wolumen kontraktów terminowych wzrósł ponownie 2 stycznia, prawdopodobne z dwóch powodów. Po pierwsze, inwestorzy futures, których kontrakty właśnie wygasły, zauważyli gwałtowny wzrost ceny bitcoina i podjęli decyzję o reinwestycji. Po drugie, cała masa nowych traderów była świadkiem wczorajszego spadku ceny Bitcoina poniżej 30 000 USD. Możliwe, że oni również chcieli dołączyć do zabawy.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze