Unia Europejska z systemem kontroli inwestycji zagranicznych

Od 11 października br. w Unii Europejskiej obowiązuje nowy system umożliwiający ściślejsze monitorowanie zagranicznych inwestycji w kluczowych sektorach Wspólnoty.

Nowe przepisy dotyczą mechanizmów monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terytorium Unii Europejskiej i umożliwiają wzajemne informowanie się państw członkowskich i Komisji Europejskiej o inwestycjach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, jak również mogących mieć znaczący wpływ na projekty lub programy leżące w interesie Wspólnoty. System kontroli uwzględnia infrastrukturę krytyczną, taką jak energia, transport, łączność, dane, przestrzeń kosmiczna, finanse, a także technologie, w tym półprzewodniki, sztuczną inteligencję, robotykę, zaopatrzenie w wodę, zdrowie, obronę, media oraz biotechnologię i bezpieczeństwo żywności.

– Mechanizm ten jest konkretnym krokiem w walce z zagrożeniami dla naszego przemysłu, technologii i interesów strategicznych. Europa przejmuje kontrolę nad swoim losem, pozostając jednocześnie otwarta na inwestycje zagraniczne – mówił w lutym ub.r. sprawozdawca projektu, europoseł Franck Proust dodając, że podobne mechanizmy monitorowania inwestycji stosują największe gospodarki świata.

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zwracają uwagę, że wdrożony system stanowi odpowiedź na rosnący udział inwestycji z krajów spoza UE, w tym z Chin, Rosji i Brazylii. Warto w tym miejscu podkreślić, że w ciągu ostatnich 20 lat inwestycje z Chin wzrosły w Unii Europejskiej sześciokrotnie, z Brazylii dziesięciokrotnie, a z Rosji wzrosły ponad dwukrotnie.

Unijny system kontroli inwestycji

Dzięki nowym przepisom i wynikającemu z nich wzmocnionemu mechanizmowi współpracy Polska zyskała możliwość wymiany informacji z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz zgłaszania uwag na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w innych państwach. Zgodnie z nowymi przepisami Komisja Europejska może zwrócić się do kraju, w którym planowana jest inwestycja, o informacje i wydać opinię, ale ostateczna decyzja o jej realizacji pozostaje w gestii danego kraju.

Unijne przepisy wprowadzono do polskiego prawa ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, która znowelizowała ustawę o kontroli niektórych inwestycji.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze