Sytuacja w mieszkaniówce ulega stopniowej stabilizacji

1 163

W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku deweloperzy oddali do użytku o 10% więcej mieszkań niż przed rokiem.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że po kilku miesiącach zastoju spowodowanego pandemią branża deweloperska zaczyna radzić sobie coraz lepiej. Od stycznia do sierpnia br. do użytku oddano łącznie 87,7 tys. mieszkań – najwięcej w województwie mazowieckim oraz dolnośląskim. Zmniejszeniu o 6% uległa natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji – jest ich niewiele ponad 100 tysięcy. W ciągu ośmiu miesięcy tego roku deweloperzy rozpoczęli budowę prawie 77 tysięcy mieszkań – jest to liczba mniejsza o 14,4% od analogicznego okresu w 2019 r.

Zainteresowanie zakupem mieszkań powoli wraca do poziomu sprzed pandemii. Poprawie ulega również sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych. Z raportu opublikowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że w II kwartale br. liczba czynnych kredytów mieszkaniowych wynosiła blisko 2,5 mln, co stanowi wzrost względem I kwartału o 0,56%.

Mieszkania sprzedają się coraz lepiej

Z danych udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że popyt na kredyty mieszkaniowe był o 3,5% niższy w lipcu i o 3,1% w sierpniu względem poprzedniego miesiąca. Obecnie średnia wartość kredytu mieszkaniowego wynosi 297 567 złotych, co stanowi kwotę o 3 734 zł wyższą niż w II kwartale br. Mniej jest za to liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych – w całym II kwartale było ich ok. 45 tys., co stanowi liczbę o 19,97% mniejszą w porównaniu z I kwartałem br. Obecnie najwięcej kredytów mieszkaniowych udziela się na kwotę 350 tys. złotych.

Jak czytamy w raporcie Narodowego Banku Polskiego, przygotowanego w Departamencie Stabilności Finansowej, wpływ pandemii na rynek mieszkaniowy „jest złożony a ceny na rynku pierwotnym i wtórnym zmieniały się w różnych kierunkach”. Autorzy opracowania wskazują, że do końca II kwartału br. obserwowano nieznaczny wpływ ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 na dotychczasowe wypłaty kredytów. „Wartość nowych, złotowych umów kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (bez umów renegocjowanych) wyniosła w omawianym kwartale ok. 13,0 mld złotych, tj. była niższa o ok. 1,9 mld złotych (12,5%) wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz niższa o ok. 1,6 mld złotych (11,2%) względem II kwartału 2019 r.” – napisano w dokumencie.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze