Najnowszy rating Fitch dla Polski. Są plusy, są też minusy

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie A-/F1 dla zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych zobowiązań w walutach zagranicznej i krajowej.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, perspektywa ratingu pozostaje stabilna.

Czego możemy się dowiedzieć z najnowszego ratingu Fitch?

W swojej analizie Fitch wskazał na różnorodność gospodarki, solidne ramy makroekonomiczne oparte na członkostwie w UE, poprawę bilansu handlowego i nieco niższy poziom długu publicznego w porównaniu z krajami o zbliżonym ratingu. Jednakże zwrócono uwagę na niższe wskaźniki zarządzania oraz dochodów państwa w porównaniu z innymi krajami o ocenie A, a także wyższą zmienność inflacji.

Resort finansów zauważył, że według zaktualizowanych prognoz Fitch, wzrost PKB wyniesie 0,4 proc. w 2023 roku, przyspieszając następnie do 2,4 proc. w 2024 roku. Perspektywy średniookresowe są obiecujące i prognozują wzrost PKB na poziomie 3,2 proc. w 2025 roku i kolejnych latach, co wpisuje się w oczekiwany rozwój innych krajów Unii Europejskiej. Co prawda niekorzystne zmiany demograficzne pozostaną główną trudnością w rozwoju, ale ich skutki mają być w pewnym stopniu zrównoważone przez rosnącą wydajność i wzrost kapitału. Przyszłość wskazuje na przyspieszenie dynamiki inwestycji w nadchodzących latach, napędzanej współpracą z krajami sąsiednimi i funduszami UE,” dodano.

W kontekście perspektyw ratingu, komunikat wskazał na czynniki mogące wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej. Należą do nich konsolidacja fiskalna w średnim okresie, prowadząca do znacznego obniżenia relacji długu do PKB, szybsza konwergencja dochodów z krajami o zbliżonym ratingu, wsparta działaniami nieprowadzącymi do makroekonomicznej, fiskalnej i zewnętrznej nierównowagi. Zmiany strukturalne mogą korzystnie wpłynąć na perspektywy, przy założeniu wzrostu wskaźników zarządzania, wynikających z poprawy ram politycznych i praworządności.

Zauważono również, że obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku gwałtownego wzrostu długu publicznego wynikającego z braku skutecznych kroków redukujących deficyt budżetowy. Dodatkowo, istnieje ryzyko istotnego spadku wzrostu gospodarczego w średnim okresie oraz utrzymującego się pogorszenia bilansu handlu zagranicznego, na przykład spowodowanego pogorszeniem konkurencyjności lub utrwalonym wysokim poziomem inflacji.

Zobacz też: Twórca „Requiem dla snu” wyreżyseruje film o Elonie Musku

Polska w ratingach

Wśród trzech najważniejszych agencji ratingowych, Moody’s najwyżej ocenia wiarygodność kredytową Polski na poziomie „A2”. Natomiast według Fitch i S&P rating Polski to „A-„, o jeden poziom niższy niż ocena Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. Moody’s nie dokonał aktualizacji oceny kredytowej Polski od 22 września.

Kolejny przegląd ratingu Polski przez główne agencje planowany jest na 1 grudnia br.

Może Cię zainteresować:

Komentarze