Czeka to nas wszystkich. Starzejemy się – jaki jest tego wpływ wpływ na obecny rynek pracy?

Najnowszy raport opracowany przez ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę na zjawisko starzenia się społeczeństwa w Polsce i jego wpływ na rynek pracy.

Autorzy raportu zauważają, że proces starzenia się populacji w Polsce postępuje coraz szybciej. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że od 1990 roku wskaźnik dzietności spadł poniżej 2, co oznacza, że pokolenia nie zastępują się w wystarczającym tempie.

Rynek pracy a osoby w wielu 45-64 lata

Jednocześnie udział osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej dla kobiet, 65 lat i więcej dla mężczyzn) w populacji wzrósł z 15 proc. do ponad 23 proc. w okresie między 2000 a 2022 rokiem.

Raport PIE prognozuje, że udział osób w wieku 45-64 lat wśród ludności w wieku produkcyjnym w Polsce wyniesie 40 proc. w 2023 roku i wzrośnie do 48,4 proc. w 2040 roku. Już teraz wiadomo, że proces starzenia się społeczeństwa będzie mieć istotne konsekwencje, zmieniając strukturę wieku ludzi aktywnych zawodowo, a tym samym potencjalnej siły roboczej. W krajach OECD już teraz obserwuje się wzrost udziału osób w wieku 45-64 lat wśród ogólnej ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lat).

Autorzy raportu zauważają, że rynek pracy nie wykorzystuje w pełni potencjału pracowników w wieku 45 lat i więcej. Badania przeprowadzone wśród menadżerów z ośmiu krajów OECD wykazują, że nadal istnieją uprzedzenia dotyczące starszych pracowników, zakładające, że są mniej zdolni do nauki i dostosowania się do nowych technologii. Jednakże ci sami ankietowani menadżerowie przyznają, że pracownicy w wieku powyżej 45 lat radzą sobie równie dobrze, a czasem nawet lepiej niż ich młodsi koledzy. Badanie PIE potwierdza, że problem dyskryminacji ze względu na wiek występuje także na polskim rynku pracy.

Zobacz też: Czy to już koniec recesji? Mamy najnowsze dane dotyczące gospodarki Kraju Środka

Nie tylko w Polsce

Należy zaznaczyć, że problem ten nie ogranicza się wyłącznie do Polski. Jak zaznaczają autorzy raportu, na całym świecie obserwuje się wzrost liczby osób starszych oraz ich udziału w populacji. Proces starzenia się społeczeństwa rozpoczął się przede wszystkim w krajach o wysokim dochodzie, ale obecnie zmiany w rozkładzie wieku populacji są najbardziej widoczne w krajach o niskim i średnim dochodzie, zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Według WHO, w 2020 roku liczba osób w wieku 60 lat i starszych przewyższyła liczbę dzieci w wieku poniżej 5 lat, a między rokiem 2015 a 2050 udział światowej populacji w wieku powyżej 60 lat wzrośnie z 12 proc. do 22 proc.

Może Cię zainteresować:

Komentarze