Frankowicze zaczynają wygrywać z bankami

1 837

Osoby, które brały kredyty we frankach, coraz częściej wygrywają z bankami w procesach sądowych.

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Dziubak vs. Bank Raiffeisen, dotyczący stosowania klauzul niedozwolonych w kredytach frankowych. Zgodnie z jego treścią nieuczciwe warunki umowy kredytowej dotyczące różnic kursowych nie mogą̨ zostać zastąpione przepisami ogólnymi prawa cywilnego. Oznacza to, że takie zapisy muszą zostać usunięte z umowy. Według Trybunału podstawowym kryterium oceny niezgodności takich zapisów z prawem jest bowiem interes kredytobiorcy.

Jak się okazuje, podpisując umowy na kredyty hipoteczne z klientami zdecydowana większość banków nadużywała prawa, a także formułowała obowiązki klientów w sposób niejednoznaczny i sprzeczny z dobrymi obyczajami. Wyrok Trybunału umożliwia więc kolejnym osobom, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich, dochodzenie swoich interesów przed sądem. W walce o swoje prawa frankowiczów wspiera również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który od momentu ogłoszenia wyroku przez Trybunał wydał ponad 500 tzw. poglądów w podobnych sprawach. Stanowią one ważne opinie dla sądów rozstrzygających spory między kredytobiorcami i bankami.

Frankowicze wygrywają w sądach

W konsekwencji zakładanych przez frankowiczów spraw sądowych zawarte przez nich z bankami umowy zaczęły być unieważniane w całości lub w części. Szacuje się, że po opublikowaniu wyroku Trybunału aż 88%. spraw w sądach I instancji zakończyło się korzystnie dla osób będących powodami w sprawie, podczas gdy wcześniej wskaźnik ten wynosił około 67%. Zmieniło się również podejście sędziów, którzy prowadzą tego typu sprawy. Tymczasem do sądów trafiają już kolejne – dodatkowym bodźcem do ich zakładania jest bowiem rosnący kurs franka szwajcarskiego.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że po opublikowaniu przełomowego wyroku przez TSUE unieważnienie kredytu przebiega dużo szybciej i sprawniej. Od tej pory to frankowicz decyduje czy chce unieważnić umowę, a sądy uzyskały wreszcie trwałe podstawy dla swoich orzeczeń. Jeżeli z jakichś względów kredytobiorcy nie zależy na unieważnieniu umowy z bankiem o kredyt we frankach szwajcarskich, nadal może on obniżyć swoje raty przez odfrankowanie kredytu.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze