Columbus Energy z umową inwestycyjną

9 października br. notowana na NewConnect spółka zawarła umowę inwestycyjną z jednym akcjonariuszem, dwoma inwestorami oraz firmą Blumerang Investors.

„Na podstawie umowy strony uzgodniły, że Paweł Bednarek i Rafał Kołłątaj – każdy z nich z osobna – sprzeda na rzecz Columbus po 6 436 akcji Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie za łączną cenę w wysokości 1 415 810 zł, płatną na rzecz każdego z nich. Sprzedaż akcji Columbus Elite przez Bednarka i Kołłątaja na rzecz Columbus (…) nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 listopada 2020 r.” – poinformowano.

Ponadto na podstawie osobnej umowy strony postanawiły, że w okresie od 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. wynagrodzenie za usługi wykonywane przez Columbus Elite na rzecz Columbus w każdym miesiącu kalendarzowym będzie podlegało obniżeniu o 20% zysku brutto osiągniętego przez Columbus Elite, oraz że w okresie od 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Bednarek i Kołłątaj będą otrzymywali od Columbus wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w zakresie wspierania oraz zwiększania zakresu współpracy pomiędzy Columbus Elite a Columbus, płatne na zasadach określonych w umowie. Niezwłocznie po dniu zamknięcia transakcji strony mają podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Nowe kierunki rozwoju Columbus Energy

Działająca od 6 lat w branży fotowoltaicznej spółka Columbus wielokrotnie wprowadzała do swojej oferty nowe rozwiązania, m.in. panele fotowoltaiczne oparte o polikryształy, panele monokrystaliczne, system paneli fotowoltaicznych Full Black czy moduły Half-cut. Od roku, jako wyłączny dystrybutor, firma sprzedaje moduły w technologii bezołowiowej MWT. Niedawno Columbus zainwestował 45 mln zł w firmę Saule Technologies, producenta ogniw perowskitowych.

Podczas Columbus Day, który odbył się 9 października br. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, spółka zaprezentowała swoją linię ładowarek do samochodów elektrycznych – od technologii wolnego ładowania 2x22kW prądem zmiennym, przez 30kW i 60kW ładowane prądem stałym, po superszybką ładowarkę 360kW z systemem rozproszonych punktów ładowania połączonych ze sobą. Firma poinformowała również, że że jedna ze spółek Grupy – Columbus Elite S.A. wkrótce wejdzie na giełdę przez podmiot notowany – Blumerang Investors S.A.

Jak poinformował Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy, zgodnie z szacunkami skonsolidowane przychody Columbus ze sprzedaży w III kwartale br. wyniosą 209 mln złotych wobec 74 mln złotych w analogicznym okresie 2019 r., co oznacza wzrost o 182%.- W III kwartale Grupa wypracuje 30 mln zł zysku brutto, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. było 4,8 mln zł. To oznacza wzrost o 525 proc. – powiedział Zieliński. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników i wobec dynamicznego rozwoju Grupy Columbus spodziewamy się kontynuacji tego trendu w kolejnych kwartałach – dodał.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze