Zmienność bitcoina | Kto pociąga za sznurki?

3 793

Zmienność bitcoina, która przyczyniła się do spadku ceny kryptowaluty poniżej 31 000 USD, podniosła ją ostatnio do poziomu 33 000 USD. W poprzednich cyklach rynkowych zmienność miała charakter cykliczny. W obecnym cyklu rynkowym zależy to od dynamiki i aktywności inwestorów instytucjonalnych.

zmienność bitcoina kurs BTC
kurs BTC/ USD; źródło: TradingView

34 000 USD…

W 2018 roku doszło do pierwszych inwestycji ze strony instytucji. Niestety, ta dynamika była wysoka tylko przez krótki okres, a krótkoterminowa zmienność doprowadziła do ogromnego spadku w kluczowych rankingach.

Postrzegana wartość bitcoina miała wpływ na obecną zmienność w zdecydowanie większym stopniu, niż właściwa cena. Ponieważ większość instytucji i wielorybów robiła zakupy na poziomie 34 000 USD, cena wkrótce ponownie zbliżyła się do tego poziomu.

zmienność bitcoina
zmienność bitcoina; źródło: Woobull Charts

Inny wskaźnik, aktywna podaż, która znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 2 miesięcy, a zwłaszcza w 2021 r., mogła doprowadzić do zwiększonej zmienności i spadku cen na giełdach spot. Wysoka aktywna podaż może być utożsamiana z rosnącą presją sprzedaży. Cena waha się w odpowiedzi na kaskadową wyprzedaż i tak właśnie stało się podczas czwartkowej wyprzedaży.

Wraz z ożywieniem popytu na BTC na giełdach spot, oczekuje się, że presja sprzedażowa ulegnie zmniejszeniu. W obecnym cyklu rynkowym zmienność wywołują inwestorzy instytucjonalni, mimo że ostatnie spadki wywołały mnóstwo więcej pytań o trwałość wzrostu cen.

Krótkoterminowy szczyt ceny BTC

W świetle napływu inwestycji ze strony instytucji, prawdopodobne jest, że może nastąpić wzrost popytu, a w konsekwencji większa zmienność, prowadząca do krótkoterminowego szczytu ceny bitcoina.

zasoby bitcoin w Grayscale
zasoby bitcoin w Grayscale; źródło: Bybt

Kiedy cena spadła, Grayscale dodał do swojego portfela ponad 4% nowych bitcoinów. Pomimo znacznego spadku cen, instytucje nie są postrzegane jako podmioty nastawione na likwidację swoich udziałów. Jeśli największe podmioty będą kontynuowały HODLing, cena może kontynuować trend wzrostowy. Bezpośrednim wyzwaniem jest aktywna podaż na giełdach, która może spaść, gdy liczba otwartych pozycji na giełdach instrumentów pochodnych wzrośnie do poziomu sprzed spadku. Może to nastąpić po wygaśnięciu opcji na bitcoina, co będzie mieć miejsce pod koniec stycznia.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze