Przeglądany tag

PKB

Produkt krajowy brutto (PKB) to całkowita wartość pieniężna lub rynkowa wszystkich gotowych dóbr i usług wyprodukowanych w granicach kraju w określonym czasie. Jako szeroka miara całkowitej produkcji krajowej, funkcjonuje ona jako kompleksowa suma wyników kondycji gospodarczej danego kraju.

Chociaż PKB jest zwykle obliczany w skali rocznej, czasami jest również obliczany kwartalnie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rząd publikuje roczne szacunki PKB za każdy kwartał fiskalny, a także za rok kalendarzowy. Poszczególne zestawy danych zawarte w tym raporcie są podane w ujęciu realnym, więc dane są korygowane o zmiany cen, a zatem nie uwzględniają inflacji. W Stanach Zjednoczonych Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) oblicza PKB na podstawie danych uzyskanych na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród detalistów, producentów i budowniczych oraz na podstawie przepływów handlowych.

Produkt krajowy brutto (PKB) to wartość pieniężna wszystkich gotowych dóbr i usług wytworzonych w kraju w określonym okresie. PKB stanowi ekonomiczny obraz kraju, używany do szacowania wielkości gospodarki i tempa wzrostu. PKB można obliczyć na trzy sposoby, wykorzystując wydatki, produkcję lub dochody. Można go skorygować o inflację i populację, aby zapewnić głębszy wgląd. Chociaż PKB ma ograniczenia, jest kluczowym narzędziem, które pomaga decydentom, inwestorom i przedsiębiorstwom w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Obliczenie PKB danego kraju obejmuje całą konsumpcję prywatną i publiczną, wydatki rządowe, inwestycje, uzupełnienia do prywatnych zapasów, opłacone koszty budowy i bilans handlu zagranicznego. (eksport jest dodawany do wartości, a import jest odejmowany).

Ze wszystkich składników PKB danego kraju szczególnie ważne jest saldo handlu zagranicznego. PKB danego kraju ma tendencję do wzrostu, gdy całkowita wartość towarów i usług sprzedawanych przez producentów krajowych za granicą przekracza całkowitą wartość towarów i usług zagranicznych, które kupują krajowi konsumenci. W takiej sytuacji mówi się, że kraj ma nadwyżkę handlową. Jeśli wystąpi sytuacja odwrotna – jeśli kwota, jaką krajowi konsumenci wydają na zagraniczne produkty, jest większa niż całkowita suma tego, co krajowi producenci są w stanie sprzedać zagranicznym konsumentom – nazywa się to deficytem handlowym. W tej sytuacji PKB danego kraju ma tendencję do spadku.

Ponadto istnieje kilka popularnych odmian pomiarów PKB, które mogą być przydatne do różnych celów:

Nominalny PKB: PKB szacowany według aktualnych cen rynkowych, w lokalnej walucie lub w dolarach amerykańskich według kursów wymiany walut na rynku walutowym, w celu porównania PKB krajów w kategoriach czysto finansowych.

PKB, parytet siły nabywczej (PPP): PKB mierzony w „dolarach międzynarodowych” przy zastosowaniu metody parytetu siły nabywczej (PPP), która koryguje różnice w lokalnych cenach i kosztach utrzymania w celu porównania między krajami realnej produkcji, rzeczywisty dochód i poziom życia.

Realny PKB: Realny PKB to skorygowana o inflację miara, która odzwierciedla ilość dóbr i usług wyprodukowanych przez gospodarkę w danym roku, przy cenach utrzymywanych na stałym poziomie z roku na rok w celu oddzielenia wpływu inflacji lub deflacji od trendu w produkcji w czasie.

Tempo wzrostu PKB: Tempo wzrostu PKB porównuje rok (lub kwartał) PKB danego kraju z poprzednim rokiem (lub kwartałem) w celu zmierzenia szybkości wzrostu gospodarczego. Zwykle wyrażana jako stopa procentowa, miara ta jest popularna wśród decydentów gospodarczych, ponieważ wzrost PKB ma być ściśle powiązany z kluczowymi celami polityki, takimi jak inflacja i stopa bezrobocia.

PKB na mieszkańca: PKB na mieszkańca jest miarą PKB na osobę w populacji danego kraju. Wskazuje na wielkość produkcji lub dochodu na osobę w gospodarce, która może wskazywać na średnią produktywność lub średni poziom życia. PKB na mieszkańca można określić w kategoriach nominalnych, realnych (po uwzględnieniu inflacji) lub według PPP.