Przeglądany tag

Kryptoderywatywy

Kryptoderywatywy to inaczej instrumenty pochodne kryptowalut.Są rodzajem zbywalnych, cyfrowych papierów wartościowych lub kontraktów, których wartość wywodzi się z aktywów bazowych. W przypadku instrumentów pochodnych na kryptowaluty, aktywa bazowe to w większości przypadków właśnie aktywa cyfrowe, na przykład bitcoin.

Ogólnie rzecz biorąc, instrumenty pochodne kryptowalut to zaawansowane, generalnie obarczone wysokim ryzykiem instrumenty finansowe, które są przydatne do zarządzania ryzykiem

Najpopularniejsze rodzaje instrumentów pochodnych obejmują kontrakty terminowe typu futures, forward i opcje, które są oparte na różnych aktywach, w tym na akcjach, walutach, obligacjach i towarach. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę dostępnych obecnie instrumentów pochodnych, trudno jest ustalić wielkość rynku.

Kontrakty terminowe na Bitcoin

Kontrakty terminowe na bitcoin wszły do nurtu kryptoderywatywów jako pierwsze. Do tej pory są najczęściej wykorzystywanymi instrumentami pod względem wolumenu. Kontrakty terminowe na BTC były przedmiotem obrotu już w 2012 roku.

Kontrakt futures to umowa między dwiema stronami – zazwyczaj dwoma użytkownikami na giełdzie – w celu kupna i sprzedaży instrumentu bazowego (w tym przypadku BTC) po uzgodnionej cenie (cena terminowa) w określonym dniu w przyszłości.

Podczas gdy drobniejsze szczegóły mogą się różnić w zależności od giełdy, podstawowa przesłanka kontraktów futures pozostaje taka sama – dwie strony zgadzają się na ustalenie ceny aktywów bazowych dla transakcji w przyszłości.

Dla wygody większość giełd nie wymaga od posiadaczy kontraktów terminowych, aby otrzymywali faktyczne aktywa bazowe (takie jak baryłki ropy lub sztabki złota) po wygaśnięciu kontraktu. Zamiast tego wspierane są rozliczenia gotówkowe.

Jak działa kontrakt futures na Bitcoin?

Po pierwsze, cotygodniowy rynek kontraktów terminowych oznacza po prostu, że posiadacz kontraktu obstawia cenę Bitcoina w ciągu jednego tygodnia – OKEx oferuje również okresy dwutygodniowe, kwartalne i dwutygodniowe dla kontraktów terminowych.

Tak więc, jeśli Bitcoin kosztuje dziś 10 000 USD, a Adam uważa, że ​​cena będzie wyższa w przyszłym tygodniu, może otworzyć długą pozycję z co najmniej jednym kontraktem (każdy kontrakt reprezentuje 100 USD w BTC) na cotygodniowym rynku kontraktów terminowych OKEx.

W tym przykładzie zakładamy, że Adam otwiera 100 długich kontraktów (100 x 100 $ = 10 000 $), które łącznie reprezentują jego zobowiązanie do zakupu 1 BTC w dniu rozliczenia w przyszłym tygodniu (8 rano czasu UTC w każdy piątek w OKEx) za tę cenę – 10000 $.

Z drugiej strony mamy Jacka, który uważa, że ​​cena Bitcoina w przyszłym tygodniu będzie niższa niż 10 000 USD i chce zająć pozycję krótką. Jacek zobowiązuje się do sprzedaży 100 kontraktów lub 1 BTC w dniu rozliczenia w przyszłym tygodniu za uzgodnioną cenę 10 000 USD.

Adam i Jacek są dopasowywani przez giełdę i stają się dwiema stronami zawierającymi kontrakt futures: Adam zobowiązuje się do zakupu 1 BTC za 10 000 USD, a Jacek zobowiązuje się do sprzedaży 1 BTC po 10 000 USD po wygaśnięciu kontraktu.

Cena Bitcoina tydzień później, w dniu rozliczenia, określi, czy ci dwaj handlowcy zanotują zyski czy straty.

Mija tydzień, a Bitcoin kosztuje 15 000 USD. Oznacza to, że Adam, który zgodził się na zakup 1 BTC za 10 000 USD, zyskuje na kontrakcie, zyskując 5000 USD. Adam, zgodnie z ustaleniami, musiał zapłacić tylko 10 000 $ za 1 BTC, który może natychmiast sprzedać za jego aktualną wartość rynkową 15 000 $.

Z drugiej strony Jacek traci 5000 USD, ponieważ musi sprzedać swój 1 BTC za uzgodnioną cenę 10 000 USD, mimo że jest teraz wart 15 000 USD.

OKEx rozlicza kontrakt w stablecoinie Tether (USDT) lub BTC, księgując odpowiednio zysk lub stratę na kontak obydwu uczestników rynku. .

Ponieważ kontrakty terminowe odzwierciedlają oczekiwania uczestników rynku, wskaźniki takie jak stosunek długich / krótkich pozycji BTC mogą zapewnić szybki obraz ogólnego nastroju. Stosunek długich / krótkich pozycji BTC porównuje całkowitą liczbę użytkowników z długimi pozycjami w porównaniu z tymi z krótkimi pozycjami, zarówno w przypadku kontraktów futures, jak i swapów bezterminowych.

Dlaczego ludzie kupują i sprzedają BTC za pośrednictwem kontraktów futures?

Dlaczego ktoś miałby zawrzeć kontrakt futures, aby kupić lub sprzedać Bitcoin, zamiast handlować BTC bezpośrednio na rynku spot? Ogólnie rzecz biorąc, dwie odpowiedzi to samo pytanie brzmią: ze względu na zarządzanie ryzykiem i spekulację.

Zmienność i wahania cen Bitcoina wymagają aktywnego zarządzania ryzykiem, szczególnie dla tych, którzy polegają na aktywach cyfrowych w celu uzyskania regularnych dochodów.

Przychody górników zależą od ceny Bitcoin i ich miesięcznych kosztów. Podczas gdy ten pierwszy może podlegać gwałtownym wahaniom w ciągu dnia, drugi pozostaje w dużej mierze stały, co utrudnia prognozowanie zysków z pewnością.

Spekulacja

Ponieważ inwestorzy i spekulanci chcą czerpać korzyści ze zmienności cen w dowolnym kierunku (w górę lub w dół), potrzebują możliwości obstawiania w każdą stronę – długą lub krótką.

Bezterminowe kontrakty terminowe na Bitcoin lub swapy

Oprócz standardowych kontraktów futures omówionych powyżej, rynki Bitcoin obsługują również bezterminowe kontrakty futures, które zgodnie z ich nazwą są kontraktami bez terminu wygaśnięcia.

Ponieważ nie ma daty rozliczenia, żadna ze stron nie musi kupować ani sprzedawać. Zamiast tego mogą utrzymywać swoje pozycje otwarte tak długo, jak pozwala im na to ich saldo.

Jednak w przeciwieństwie do standardowych kontraktów futures, w których cena kontraktu i instrumentu bazowego ostatecznie zbiegają się po wygaśnięciu kontraktu, kontrakty wieczyste nie mają takiej daty odniesienia w przyszłości. Perpetual futures lub swapy używają innego mechanizmu wymuszania konwergencji cen w regularnych odstępach czasu, zwanego funding rate.

Celem funding rate jest utrzymanie ceny kontraktu na poziomie ceny kasowej instrumentu bazowego, zniechęcając do większych odchyleń.

Należy zauważyć, że funding rate jest opłatą wymienianą między dwiema stronami umowy (stroną długą i krótką), a nie opłatą pobieraną przez giełdę.

Jeśli, na przykład, wartość umowy wieczystej nadal rośnie, dlaczego szorty (ludzie po stronie sprzedającej) nadal utrzymują umowę otwartą na czas nieokreślony? Funding rate pomaga zrównoważyć taką sytuację. Sama stawka jest zmienna i jest określana przez rynek.

Jak działają perpetual swapy na BTC?

Na przykład, jeśli kontrakt bezterminowego swapu kosztuje 9000 USD, ale cena spot BTC wynosi 9005 USD, funding rate będzie ujemny (aby uwzględnić różnicę w cenie). Ujemna stopa oznacza, że ​​posiadacze pozycji krótkich muszą płacić posiadaczom pozycji długiej.

Z drugiej strony, jeżeli cena kontraktu jest wyższa niż cena spot, funding rate będzie dodatni- posiadacze długich kontraktów muszą zapłacić posiadaczom krótkich kontraktów.

W obu tych przypadkach funding rate sprzyja otwieraniu nowych pozycji, które mogą zbliżyć cenę kontraktu do ceny spot.

Na większości giełd, w tym OKEx, co 8 godzin wypłaty są dokonywane co 8 godzin, o ile posiadacze kontraktów utrzymują otwarte pozycje. Z drugiej strony, zyski i straty są realizowane w momencie codziennego rozliczenia i automatycznie zapisywane na rachunkach posiadaczy.

Opcje Bitcoin

Podobnie jak kontrakty terminowe na Bitcoin, opcje są również produktami pochodnymi, które śledzą zmiany ceny BTC w czasie. Jednak w przeciwieństwie do standardowych kontraktów futures – gdzie dwie strony uzgadniają datę i cenę kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego – z opcjami dosłownie kupujesz „opcję” lub prawo do kupna lub sprzedaży aktywa po ustalonej cenie w przyszłości.

Istnieją dwa rodzaje kontraktów na opcje. Opcje kupna dają posiadaczowi prawo do zakupu instrumentu bazowego w określonym terminie (wygaśnięciu), a opcje sprzedaży dają posiadaczowi prawo do jego sprzedaży.

Kontrakty na opcje są również dwojakiego rodzaju, amerykańskie i europejskie. Opcja amerykańska może być wykonana – co oznacza, że ​​posiadacz kupuje lub sprzedaje – w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia, podczas gdy opcja europejska może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia.

Posiadanie opcji oznacza, że ​​jeśli posiadacz zdecyduje się nie wykonywać swojego prawa kupna lub sprzedaży w dniu wygaśnięcia, umowa po prostu wygasa. Posiadacz nie musi na tym zarabiać, ale traci premię – cenę, jaką zapłacił za kontrakt.

Opcje są również rozliczane gotówkowo dla wygody, ale wiążą się z bardzo innym rodzajem  ryzyka niż kontrakty terminowe typu futures. W przypadku kontraktów futures ryzyko i zysk każdej ze stron są nieograniczone (cena Bitcoina może dotrzeć w dowolne miejsce przed rozliczeniem). Ale w przypadku opcji kupujący mają nieograniczony potencjalny zysk i ograniczoną stratę, podczas gdy sprzedawcy opcji mają nieograniczone potencjalne straty i bardzo ograniczony zysk .

Jak działa kontrakt na opcje Bitcoin?

Jeśli Bitcoin kosztuje dziś 10 000 USD, a tym razem jacek uważa, że ​​cena będzie wyższa w określonym dniu w przyszłości (powiedzmy miesiąc później), może kupić opcję kupna.

Jeśli miesiąc później Bitcoin kosztuje 15 000 USD, Jacek może skorzystać z opcji kupna i kupić Bitcoin za 10 000 USD i osiągnąć natychmiastowy zysk. Z drugiej strony, jeśli Bitcoin kosztuje 9000 USD miesiąc później, Jacek może po prostu pozwolić, aby jego opcja wygasła.

Jednak w żadnym z tych przypadków nie rozważaliśmy opcji premium. Premia to kwota, którą Jacek zapłaci za zakup opcji kupna – cena rynkowa opcji. Jeśli premia wyniesie 1500 USD, Jacek zapłaci dziś 1500 USD, aby mieć prawo do zakupu Bitcoinów po 10000 USD miesiąc później.

Oznacza to, że dla Jacka prawdziwa cena progu rentowności wynosi 10000 USD + 1500 USD = 11500 USD – więc Bitcoin potrzebuje kursu wyższego niż 11500 USD, aby osiągnąć zysk. Jeśli Jacek zdecyduje się na wygaśnięcie swojej opcji, straci tylko swoją premię w wysokości 1500 $.

W efekcie, podczas gdy potencjał zysku Jacka jest nieograniczony (lub raczej ograniczony jedynie ceną Bitcoina), jego strata jest ograniczona przez zapłaconą premię. W żadnym przypadku Jacek nie może stracić więcej niż premia w tym kontrakcie.

Następnie mamy Adama, który uważa, że ​​cena Bitcoina spadnie w ciągu następnego miesiąca. Może kupić opcję sprzedaży z ceną wykonania 10 000 USD. Oznacza to, że będzie miał możliwość sprzedaży Bitcoinów po 10000 USD za miesiąc od teraz, niezależnie od ceny spot.

Po miesiącu, jeśli kurs Bitcoina jest niższy niż 10 000 USD, powiedzmy 8 000 USD, Adam może zarobić, wykonując swoją opcję – sprzedając BTC za 2000 USD wyższą niż cena rynkowa. Jeśli cena BTC przekracza 10000 USD, może po prostu pozwolić, aby jego opcja wygasła.

Adam również będzie musiał zapłacić premię, aby kupić tę opcję, i podobnie jak Jacek, premia jest również maksymalną kwotą, jaką ryzykuje w tym kontrakcie.