Przeglądany tag

Inflacja

Inflacja jest ilościową miarą tempa, w jakim średni poziom cen koszyka wybranych dóbr i usług w gospodarce rośnie w pewnym okresie. Jest to wzrost ogólnego poziomu cen, w którym za daną jednostkę waluty jesteśmy faktycznie w stanie nabyć mniej niż w poprzednich okresach. Inflacja, często wyrażana w procentach, wskazuje zatem na spadek siły nabywczej waluty.

Wraz ze wzrostem cen pojedyncza jednostka waluty traci na wartości, ponieważ za jej pomocą można nabyć mniej towarów i usług. Ta utrata siły nabywczej wpływa na koszty życia ogółu społeczeństwa. Ostatecznie prowadzi to do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Ekonomiści są zgodni co do tego, że trwała inflacja występuje wtedy, gdy wzrost podaży pieniądza w kraju przewyższa wzrost gospodarczy.

Aby temu przeciwdziałać, odpowiednie władze monetarne danego kraju, takie jak bank centralny, podejmują niezbędne kroki, aby utrzymać inflację w dopuszczalnych granicach i zapewnić płynne funkcjonowanie gospodarki.

Inflacja jest mierzona na różne sposoby. W zależności od analizowanych rodzajów towarów i usług jest przeciwieństwem deflacji, która wskazuje na ogólny spadek cen towarów i usług, gdy stopa inflacji spada poniżej 0%.