Przeglądany tag

GPW

Giełda Papierów Wartościowych  to rynek regulowany. Jego uczestnicy dokonują kupna/ sprzedaży dopuszczonych do obrotu instrumentów finansowych. Wśród tych instrumentów znajdują się na przykład papiery wartościowe (obligacje, akcje), jak również tak zwane instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje). W Polsce rynek ten reguluje właśnie Giełda Paperów Wartościowych w Warszawie (GPW). Posiada ona status spółki akcyjnej, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Jak działa GPW?

GPW prowadzi obrót na Głównym Rynku, alternatywnym rynku New Connect przeznaczonym dla młodych spółek oraz na rynku obligacji Catalyst.

Na Giełdzie Paperów Wartościowych spotykają się ci, którzy chcą kupować lub sprzedawać instrumenty finansowe. Nie przechodzą one jednak fizycznie z rąk do rąk. Na giełdzie ma miejsce tak zwany obrót niematerialny. Działa on w postaci elektronicznych zapisów komputerowego systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”).

Oznacza to, nie mniej, nie więcej, że potencjalne zawarcie transakcji kupna/ sprzedaży na GPW skutkuje zmianą zapisu na kontach KDPW. Zmiany zachodzą także w ramach rachunków maklerskich podmiotów, które reprezentują strony danych transakcji.

Głównym celem gry na giełdzie jest wymiana handlowa. Kiedy trwa sesja, instrumenty finansowe przechodzą z rąk do rąk. Kupowane są i sprzedawane po różnych cenach. Te z kolei ustalane są w chwili skojarzenia zleceń nabycia i zbycia danego instrumentu.

Nad prawidłowym przebiegiem zawierania zleceń na GPW czuwa regulamin. Określa on z góry, jakie instrumenty i na jakich zasadach mogą stanowić przedmiot obrotu. Cena danego instrumentu ustalana jest dokładnie w chwili zawierania danej transakcji.

Giełda nie fizyczna

Z racji tego, że na GPW nie dochodzi do faktycznego, fizycznego faktu wymiany, nie ma konieczności, aby na parkiecie znajdowali się sprzedający i kupujący. Wszelkie transakcje zawierane są z udziałem uprawnionych pośredników.

GPW umożliwia  rynkową wycenę instrumentów finansowych, które są na niej notowane. Ten fakt daje inwestorom możliwość realnej oceny wartości danej spółki. Giełda pełni również funkcję „barometru gospodarki”. Z wyprzedzeniem wskazuje bowiem trendy gospodarcze.

Notowania Giełdowe

Na giełdzie papierów wartościowych notowania giełdowe prowadzi się na dwa sposoby. Decyzję o tym, w jaki sposób notowany będzie dany instrument finansowy, podejmuje Zarząd Giełdy. W przypadku akcji najbardziej płynnych spółek, kontraktów terminowych, warrantów, obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych do czynienia mamy z systemem notowań ciągłych.

Jeżeli zaś chodzi o prawa poboru i prawa do akcji, mogą być one notowane ciągle, o ile w ten sam sposób notowane są akcje, których dotyczą. Z kolei w przypadku akcji spółek o małej płynności do czynienia mamy z jednolitym systemem notowań.

Jaka jest jednak podstawowa różnica między tymi dwoma sposobami prowadzenia notowań? Otóż w przypadku notowań ciągłych kurs danego instrumentu finansowego może ulegać zmianom w sposób ciągły (jak sama nazwa wskazuje). W systemie kursu jednolitego zaś cena ustalana jest tylko dwa razy w ciągu dnia. Aktualne notowania giełdowe inwestor może sprawdzić on-line.