Spotkanie robocze dot. ustawy o AML w Ministerstwie Finansów

1 722
Departament Informacji Finansowej MF zorganizował spotkanie robocze w Ministerstwie Finansów.  Spotkanie miało na celu lepsze zrozumienie działalności związanej z wymianą walut wirtualnych-kryptowalut oraz pozwolić na  zrozumienie  nowych przepisów o AML,  wchodząych w życie 13 lipca 2018 r. Spotkanie niestety odbyło się w wąskim gronie przedstawicieli z branży kryptowalutowej  z powodu braku udostępnienia informacji o terminie. 

Inicjatywa spotkania wynika bezpośrednio z funkcji pełnionej przez departament, która jest związana z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i terroryzmu na terenie Polski. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowej ustawy AML (ustawy po przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) Ministerstwo finansów chce lepiej zrozumieć działalność prowadzoną przez nową kategorię tzw. w języku ustawy instytucji obowiązanych, o których mowa w Art.2. ust.1. pkt.12) Doceniamy inicjatywę, która powstała w murach Ministerstwa Finansów, jednak krytycznie oceniamy fakt, że informacje o tego typu spotkaniach odbywają się pocztą pantoflową.    

Art.2. ust.1. pkt.12

12) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

a)      wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

b)     wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,

c)      pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,

d)     prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;

Dla wszystkich zainteresowanych zmieniającymi się przepisami załączamy komunikaty dotyczące sprawy ze strony Ministerstwa Finansów oraz treść ustawy o AML.

Projekt schematów xml mających stanowić wzory dokumentów elektronicznych o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wraz z opisami)

Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut jako instytucji obowiązanych w sprawie stosowania środków bezpieczeństwa…

Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut

Najistotniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy:

 

 1. Podwyższenie kar za naruszenie obowiązków

  Podwyższeniu ulegną m.in. kary przewidziane za naruszenie obowiązków określonych ustawą z dotychczasowych 750 tys. PLN do maksymalnie 5 mln EUR lub 10% obrotu wykazanego w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Wprowadzone zostaną również nowe rodzaje kar administracyjnych, polegające np. na opublikowaniu informacji o naruszeniu przez instytucję obowiązaną konkretnych przepisów ustawy AML.

 2. Nowe podmioty obowiązane – przedsiębiorcy działający w sektorze kryptowalut i trustów zostaną objęci obowiązkami z zakresu AML

  Przedsiębiorcy działający w sektorze walut wirtualnych (np. giełdy krytpowalut), świadczący usługi na rzecz spółek i trustów (np. shelf companies services providers) oraz prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych (ze względu na ich potencjalną kwalifikację jako instytucji finansowych) będą zmuszeni wypełniać obowiązki związane z AML.

 3. Obniżenie progu raportowania transakcji gotówkowych do 10 tys. EUR

  Obniżeniu z 15 tys. EUR do 10 tys. EUR ulegnie próg raportowania o transakcjach gotówkowych obowiązujący każdego przedsiębiorcę przyjmującego lub dokonującego płatności za towary w gotówce.

 4. Jawny i dostępny publicznie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązujący od 13 października 2019 r.

  Spółki będą zobowiązane do zgłaszania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych w terminie 7 dni od wpisu w KRS (również aktualizacji danych w KRS) do Rejestru prowadzonego przez ministra finansów publicznych. Dostęp do rejestru będzie jawny i bezpłatny, natomiast dane beneficjentów będą przetwarzane w Rejestrze bez wiedzy osób, których dotyczą. Podmioty już wpisane do KRS będą miały 6 miesięcy na przekazanie informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR.

 5. Grupy kapitałowe zobowiązane będą do przygotowania wewnętrznych procedur AML
  Instytucje obowiązane działające w grupie będą wprowadzały „procedury grupowe” określające zasady wymiany i ochrony informacji pomiędzy podmiotami w ramach grupy w związku z wykonywaniem obowiązków w zakresie AML.
 6. Zasada risk-based approach jako podstawa KYC

  Zmianie ulegnie podejście do procesu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z AML – proces ma kompleksowo uwzględniać czynniki istotne z perspektywy konkretnego klienta, jak również warunki wskazane w dokumentach dotyczących oceny ryzyka przygotowywanych na trzech poziomach: instytucji obowiązanej, krajowym oraz ponadnarodowym.

 7. Whistleblowing na potrzeby AML

  Ustawa przewiduje obowiązek stworzenia procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu AML przez  pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej.

 8. Waluta wirtualna i trust – nowe definicje

  Na potrzeby ustawy zostały zdefiniowane terminy takie jak „waluta wirtualna” oraz „trust”, które nie pojawiają się w innych polskich aktach prawnych. Ich rozumienie oparte zostało w dużej mierze na wzorcach międzynarodowych.


.

Komentarze