Powstanie IGBiNT wsparte przez PSB i TJS

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii
1 286

Polskie środowisko blockchain i kryptowalut łączy siły

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin i Fundacja Trading Jam Session wsparły proces tworzenia
Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Izba Gospodarcza jest instytucją, która otwiera wiele możliwości podczas procesów legislacyjnych i obrony interesów podmiotów działających w branży. Jako redakcja uważamy, że to dobry krok konsolidujący polskie środowisko.

Izba gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii jest inicjatywą przedsiębiorców zapoczątkowaną na forum.bitcoin.pl w dniu 2 kwietnia 2018 r.

Celem działania Izby jest reprezentacja podmiotów w nich zrzeszonych; w szczególności wobec organów państwowych oraz kształtowanie i rozpowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej. Izba stawia sobie cel między innymi: reprezentowania przedsiębiorców branżowych, którzy mogli by zostać poszkodowani działaniami instytucji takich jak: Krajowa Administracja Skarbowa, banki lub Komisji Nadzoru Finansowego.

Poparcie założenia IGBiNT przez PSB i TJS

Polskie Stowarzyszeni Bitcoin to najprężniej działająca w Polsce organizacja mająca na celu zwiększanie świadomości dotyczącej technologii cyfrowej. Stowarzyszenie skupia zwolenników i użytkowników Bitcoina.
Dzięki działalności Stowarzyszenia  11-12 maja 2018 r. odbył się pierwszy Polski Kongres Bitcoin.

Fundacja Trading Jam Session  zajmuje się edukacją finansową i szerzeniem świadomości inwestycyjnej wśród Polaków. Pochodną tych działań jest zwalczanie patologii występujących na polskim rynku finansowym.
Trading Jam Session PL na portalu społecznościowym Facebook zrzesza 23 tysiące członków.

Obecna sytuacja wymaga od wszystkich uczestników rynku połączenia sił i skoordynowania działań. Dlatego podjęliśmy decyzję o nawiązaniu współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Bitcoin oraz Trading Jam przy tworzeniu izby. Naszym zdaniem tego typu podmiot musi opierać się na ludziach posiadających zarówno odpowiednią wiedzę merytoryczną, doświadczenie na rynku jak i cechujących się dużym zaangażowaniem. Właśnie taka synergia zostanie osiągnięta dzięki wspólnemu działaniu z Polskim Stowarzyszeniem Bitcoin i Fundacją Trading Jam przy zakładaniu izby.

Przystąpienie do IGBiNT

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii zaprasza do wstępowania podmiotów gospodarczych do jej szeregów. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie https://igbint.pl/pl

Jakie możliwości przynosi utworzenie Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii ?

Możliwości działania Izb Gospodarczych reguluje Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.  Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195

  • Reprezentacja interesów gospodarczych członków,
  • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki,
  • Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań,
  • Możliwość oceniania istniejących już rozwiązań prawnych,
  • Możliwość spełniania zadań administracji,
  • Możliwość żądania informacji,
  • Możliwość przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarczej.

Izba gospodarcza w szczególności może:

a) przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków;
b) popierać, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
c) delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
d) organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
e) wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
f) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izby

Komentarze