Raport: Liczba inwestorów posiadających bitcoin potroiła się od 2018 r.

Według sondażu Gallup, BTC posiada teraz trzy razy więcej amerykańskich inwestorów niż miało to miejsce w 2018 roku.

Niedawne badanie wykazało, że w ciągu ostatnich trzech lat bitcoin zyskał na popularności wśród młodszych amerykańskich inwestorów pod względem świadomości, zainteresowania i własności.

Badanie przeprowadzone przez globalną firmę analityczno-doradczą Gallup ujawniło, że liczba inwestorów z USA trzymających BTC wzrosła z 2% w 2018 r. do 6% w czerwcu 2021 r. Badanie definiuje „inwestorów” jako dorosłych, którzy zainwestowali 10 000 USD lub więcej w akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne.

Poinformowano również, że wymiar posiadania bitcoina zwiększył się wśród ankietowanych inwestorów w wieku poniżej 50 lat ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich trzech lat. To wzrost z poziomu 3% (2018 r.) do 13%. choć liczba ta również wzrosła trzykrotnie z 1% w 2018 r.

Badacze zauważyli, że stosunkowo skromną własność bitcoina można skontrastować z bardziej popularnymi inwestycjami. Badanie ujawniło, że 84% ankietowanych inwestorów deklarowało, że zainwestowało w fundusze indeksowe lub fundusze inwestycyjne, podczas gdy 67% stwierdziło, że posiada indywidualne akcje, a 50% posiada obligacje.

„Przy 6% własność bitcoina jest bardziej zbliżona do złota, posiadanie którego deklaruje 11% inwestorów”.

Wyniki ankiety pochodzą z badania Gallup Investor Optimism Index przeprowadzonego w dniach 22-29 czerwca 2021 r. wśród 1037 inwestorów w USA w wieku 18 lat i starszych. Próba do badania została zważona tak, aby była demograficznie reprezentatywna dla dorosłej populacji USA z maksymalnym marginesem błędu próby ±5%.

Badanie pokazuje również, że postrzeganie ryzyka związanego z bitcoinem spadło w ciągu trzech lat. Prawie wszyscy ankietowani inwestorzy postrzegali BTC jako ryzykowną inwestycję, jednak odsetek określający go jako „bardzo ryzykowny” spadł z 75% do 60%. Większość z pozostałych 35% uważa, że ​​jest to „nieco ryzykowne”, podczas gdy tylko 5% uważa, że ​​nie wiąże się z żadnym ryzykiem.

Gallup doszedł do wniosku, że duże inwestycje w BTC dokonywane przez znane firmy, takie jak Tesla, Square i Morgan Stanley, mogą zapewnić mu większą wiarygodność w mainstreamie.

Podobna ankieta przeprowadzona wśród inwestorów instytucjonalnych w maju i czerwcu wykazała, że ​​ponad 80% ankietowanych dyrektorów funduszy hedgingowych i zarządzających majątkiem, którzy już posiadają aktywa kryptowalutowe, zamierza zwiększyć swoje zasoby.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze