Czy górnicy Bitcoin wierzą w dalsze wzrosty ceny kryptowaluty?

6 145

Górnicy BTC stoją w obliczu największej trudności wydobycia od 3 miesięcy. Średnia ilość sprzedawanych przez nich bitcoinów stopniowo spada.

Według danych BTC.com, trudność wydobycia BTC zakładana jest, na dzień dzisiejszy, na poziomie 20,62 bilionów.

„Gdy trudność ulegnie dostosowaniu w ciągu najbliższych 3 dni, po raz pierwszy w historii Bitcoina przekroczy 20 bilionów” komentował 6 stycznia @hodlonaut:

Trudność sieci Bitcoin sięgnie 20 bilionów

Trudność sieci jest względną miarą tego, jak trudno jest wydobyć nowy blok dla łańcucha bloków Bitcoin.

Przy obecnym hash rate na rekordowym poziomie około 148 EH/s, dostosowanie trudności, które ma miejsce co 2016 bloków, zapewnia, że czas między wydobywanymi blokami wynosi średnio 10 minut.

górnicy Bitcoin
trudność wydobycia w sieci Bitcoin; źródło: blockchain.com

Górnicy pozostają w pro wzrostowych nastrojach w kontekście ceny BTC

Jednoczesny wzrost hash rate i trudności wydobycia sugeruje, że górnicy nadal przeznaczają rekordową liczbę zasobów, aby zabezpieczyć sieć i zainwestować w nią.

odpływy BTC z adresów górników sieci Bitcoin górnicy Bitcoin
odpływy BTC z adresów górników sieci Bitcoin; źródło: Cryptoquant

Od majowego halvingu, średnia wartość odpływów BTC z adresów górników stopniowo malała – odwrotnie niż kurs BTC/USD. W związku z tym górnicy nadal nie wykazują oznak znaczącej ekspozycji na sprzedaż, mimo że cena Bitcoina wzrosła w zeszłym tygodniu do ponad 41000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze