Sprzedaż obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2020 roku

Jak podaje Ministerstwo Finansów we wrześniu bieżącego roku sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2 240 mln zł.

We wrześniu 2020 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS1220) – 1 060,5 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0922) – 278,4 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0923) – 11,5 mln zł,
  • 4-letnie (COI0924) – 753,0 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0930) – 122,5 mln zł.

W badanym miesiącu największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1 060,5 mln zł (aż 47% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (34%) i 2-letnie (12%). W znacznie mniejszej ilości oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (5%), i 3-letnie (0,5%).

“We wrześniu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 2,2 mld zł. Od początku roku nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup instrumentów detalicznych ponad 21 mld zł, co przełożyło się na 77% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zainteresowanie naszymi obligacjami potwierdza również utrzymująca się wysoka średnia miesięczna sprzedaż, która po 9 miesiącach ukształtowała się na poziomie 2,4 mld zł”.

komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych
Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2019 r. i 2020 r.

Po zawirowaniach z początku pandemii sprzedaż obligacji oszczędnościowych wraca powoli do wielkości z początku bieżącego roku.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych za 500+

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 13,8 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych z nowej emisji jest prowadzona również w drodze zamiany.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Źródło zdjęcia: https://unsplash.com/photos/FtQPiDsBvZU

Komentarze