Przeglądany tag

Hossa

Hossa to sytuacja na rynku finansowym, na którym ceny rosną lub oczekuje się, że wzrosną jeszcze bardziej.

Termin „hossa” jest najczęściej używany w odniesieniu do rynku akcji, ale można go stosować do wszystkiego, czym się handluje, na przykład obligacji, nieruchomości, walut i towarów. Ponieważ ceny papierów wartościowych rosną i spadają zasadniczo w sposób ciągły podczas handlu, termin jest zwykle zarezerwowany dla dłuższych okresów czasu, w których znaczna część cen papierów wartościowych rośnie. Hossy trwają zwykle miesiące, a nawet lata.

Rynek byka

Hossy charakteryzują się optymizmem, zaufaniem inwestorów i oczekiwaniami, że dobre wyniki powinny się utrzymać przez dłuższy czas. Trudno jest konsekwentnie przewidywać, kiedy mogą się zmienić trendy na rynku. Część trudności polega na tym, że efekty psychologiczne i spekulacje mogą czasami odgrywać dużą rolę na rynkach.

Nie ma konkretnego i uniwersalnego miernika służącego do identyfikacji hossy. Tym niemniej, być może najczęstszą definicją hossy jest sytuacja, w której ceny akcji rosną o 20%, zwykle po spadku o 20% i przed drugim 20% spadkiem. Ponieważ rynki byków są trudne do przewidzenia, analitycy zazwyczaj mogą rozpoznać to zjawisko dopiero po jego wystąpieniu. Godną uwagi hossą w najnowszej historii był okres od 2003 do 2007 roku. W tym czasie S&P 500 wzrósł o znaczną marżę po wcześniejszym spadku; gdy zaczął się kryzys finansowy z 2008 r., po hossie ponownie nastąpiły poważne spadki.

Charakterystyka hossy

Hossy mają zwykle miejsce, gdy gospodarka się umacnia lub gdy jest już silna. Zwykle następują wraz z wysokim produktem krajowym brutto (PKB) i spadkiem bezrobocia i często zbiegają się ze wzrostem zysków przedsiębiorstw. Zaufanie inwestorów będzie również rosło w okresie hossy. Ogólny popyt na akcje będzie dodatni, podobnie jak ogólna sytuacja na rynku. Ponadto w okresie hossy nastąpi ogólny wzrost aktywności IPO.

Warto zauważyć, że niektóre z powyższych czynników są łatwiejsze do oszacowania niż inne. Chociaż zyski przedsiębiorstw i bezrobocie są wymierne, na przykład trudniej jest ocenić ogólny ton komentarzy rynkowych. Podaż i popyt na papiery będą się huśtać: podaż będzie słaba, a popyt silny. Inwestorzy będą chętni do kupowania papierów wartościowych, a niewielu będzie skłonnych do sprzedaży. Podczas hossy inwestorzy są bardziej skłonni do udziału w rynku (akcji) w celu osiągnięcia zysków.

Byki kontra niedźwiedzie

Przeciwieństwem hossy jest rynek bessy, który charakteryzuje się spadającymi cenami i zazwyczaj owiany jest pesymizmem. Powszechne przekonanie o pochodzeniu tych terminów sugeruje, że użycie słów „byk” i „niedźwiedź” do opisania rynków wywodzi się ze sposobu, w jaki zwierzęta atakują swoich przeciwników. Byk wyrzuca swoje rogi w powietrze, a niedźwiedź macha łapami w dół. Te działania są metaforą ruchu na rynku. Jeśli trend jest wzrostowy, jest to hossa. Jeśli trend jest spadkowy, oznacza to bessę.

Hossy i bessy często pokrywają się z cyklem koniunkturalnym, który składa się z czterech faz. Początek hossy jest często głównym wskaźnikiem ekspansji gospodarczej. Ponieważ nastroje społeczne co do przyszłych warunków ekonomicznych wpływają na ceny akcji, rynek często rośnie nawet zanim szersze wskaźniki gospodarcze, takie jak wzrost produktu krajowego brutto (PKB), zaczną przyspieszać. Podobnie rynki bessy zwykle rozpoczynają się, zanim nastąpi spowolnienie gospodarcze.