Przeglądany tag

Ekonomia

Ekonomia to nauka społeczna o gospodarowaniu w warunkach ograniczoności zasobów. Jako dziedzina wiedzy zajmuje się  analizą procesów gospodarczych.

Określenia ekonomia po raz pierwszy użył na przełomie V i VI wieku p.n.e. historyk i myśliciel – Ksenofont. Twierdził on, że jest to nauka o gospodarstwie i zarządzaniu majątkiem. W późniejszym okresie pojęcie rozwinął Arystoteles, definiując ekonomię jako „naukę o prawach gospodarstwa domowego” (od greckich słów oikos- dom i nomos- prawo).

Począwszy od wieku XVII upowszechnił się termin „ekonomia polityczna”. Przymiotnik „polityczna” znaczył w tym kontekście mniej więcej tyle samo, co społeczna. Ekonomia jako system naukowy narodziła się w XVIII wieku za sprawą A. Smitha i jego ucznia D. Ricardo.

Podobnie jak inne nauki ewolucyjne, ekonomia zbiera dane, formułuje hipotezy a następnie weryfikując je ustala, jak funkcjonuje gospodarka.

Nauki ekonomiczne zajmują się badaniem oraz opisem zjawisk i kategorii gospodarczych. Bada gospodarcze aspekty ludzkiej działalności. Dokonuje ich teoretycznej analizy i szuka prawidłowości procesu gospodarowania. Opisuje oraz wyjaśnia przyczyny i naturę zjawisk, które zachodzą podczas procesów gospodarowania. Szuka metod gospodarowania ograniczonymi zasobami, analizuje alokację rzadkich zasobów, by w możliwie najpełniejszy sposób zaspokoić potrzeby.

Interesujesz się ekonomią? Eksploruj ten tag!