Czy moc obliczeniowa sieci Bitcoin może być dokładnym wskaźnikiem dla ceny kryptowaluty?

Spadki hash rate Bitcoina zbiegały się w przeszłości z kilkoma dużymi korektami BTC… Czy moc obliczeniowa sieci może być dokładnym wskaźnikiem dla ceny kryptowaluty?

Hash rate odnosi się do całkowitej mocy obliczeniowej związanej z weryfikacją transakcji w łańcuchu bloków Bitcoin (BTC). Większa moc sugeruje większe bezpieczeństwo sieci i zainteresowanie potencjałem rentowności wydobywania bitcoinów. Czy ma się to jakkolwiek do ceny cyfrowego aktywa?

Hash rate jako funkcja wartości natywnej kryptowaluty sieci Bitcoin

Wzrost hash rate wiąże się często z oczekiwaniem wzrostu ceny BTC. Analitycy znaleźli dowody na to, że zarówno cykle wzrostowe z 2013, jak i 2016 charakteryzowały się wzrostem trudności wydobycia, które następowały po wzrostach hash rate.

Przykładowo, 70% wzrost w 2021 r. zbiegł się z wieloma inwestycjami i dużymi zamówieniami na sprzęt górniczy. Wskazanie w tej kwestii bezpośredniej przyczyny wydaje się jednak niemożliwe.

Kilka przykładów obejmuje zakup przez Argo Blockchain terenu o powierzchni 320 akrów w Teksasie w celu rozszerzenia działalności, wejście na giełdę amerykańskiej spółki zależnej Bitfury oraz przejęcie puli wydobywczej BTC.com przez Chińczykó.

Zdarzały się jednak okresy absolutnego dysonansu. Być może nie ma jednak bezpośredniego związku między ceną bitcoina a mocą górników?

Rzut oka na wykresy: lata 2017 – 2020

Pomimo niemożności dokładnego zmierzenia, siedmiodniowa średnia hash rate może dać lepsze rezultaty w zakresie wykrywania zmian trendu.

hash rate Bitcoina i wykres ceny BTC; źródło: Coinmetrics

Rok 2017 był zdecydowanie wyjątkowy, jeśli chodzi o cenę BTC, jako że kryptowaluta weszła wówczas w fazę parabolicznego wzrostu cen. W sierpniu hash rate również wzrósł trzykrotnie do 6,8 TH / s. Teoria, jakoby hash rate mógł stanowić wyznacznik w kontekście rokowań dalszych ruchów ceny została podważona, gdy moc spadła nagle o 25% bez widocznego wpływu na cenę.

Z drugiej jednak strony, 132% wzrost bitcoina w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2017 r. wydaje się być odzwierciedlony zaledwie kilka miesięcy później przez hash rate, który w okresie od grudnia 2017 r. do marca 2018 r. wzrósł ponad dwukrotnie.

źródło: Coinmetrics

Druga połowa 2018 i 2019 roku dostarcza bardziej interesującego zbioru danych. Cena BTC doświadczyła wówczas bardziej energicznych ruchów ceny i okresów stagnacji. W międzyczasie hash rate zwiększył się dwukrotnie (od kwietnia 2018 do listopada 2018), osiągając szczyt na poziomie 54 TH / s. Co ciekawe, ten szczyt poprzedził ostrą korektę BTC do 4000 USD.

Z drugiej strony oba wskaźniki osiągnęły dno w połowie grudnia 2018 r., podczas gdy pierwsza połowa 2019 r. charakteryzowała się zsynchronizowanym związkiem między ceną BTC a hash rate.

źródło: Coinmetrics

Druga połowa 2019 roku przyniosła już zupełnie odwrotne trendy, gdy hash rate wzrósł o 66%, podczas gdy cena BTC spadła o 38%. Tym razem cena BTC osiągnęła najwyższy poziom 10200 USD w połowie lutego 2020 r., podczas gdy – jeżeli chodzi o hash rate – stało się to zaledwie trzy tygodnie później.

Hash rate w kontekście ATH bitcoina

Najnowsze dane pokazują również silną korelację między tymi dwoma wskaźnikami. Co więcej, HR wynoszący 166 TH na drugi szczyt 8 lutego wydaje się znajdować odzwierciedlenie dwa tygodnie później, gdy BTC osiągnął wycenę blisko 55 000 USD.

źródło: Coinmetrics

Między hash rate a ceną istnieje bez wątpienia silna korelacja. Zdarzały się jednak okresy sześciomiesięczne lub nawet dłuższe, kiedy moc wydobywcza nadal rosła pomimo stagnacji ceny BTC.

To samo można powiedzieć o gwałtownych spadkach hash rate, takich jak niedawny w październiku 2020 r., który nie miał wpływu na cenę BTC. Dlatego taka miara do przewidywania krótkoterminowych ruchów cen wydaje się niewiarygodna. Innymi słowy, trendy cenowe, choć skorelowane, zapewniają mnóstwo mieszanych sygnałów, które z pewnością wprowadzą w błąd każdego tradera.

Jednak pomimo pozornej długoterminowej korelacji istnieją inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, jako że mogą one mieć bardziej bezpośredni wpływ na cenę. Obejmują one na przykład ogłoszenia o premierach i dużych zakupach nowego sprzętu górniczego, sezonowości, czynników geograficznych, czy też wahań cen energii na całym świecie.

Z archiwum, lecz na temat:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCKryptowalutyMiningmining btc
Komentarze (0)
Dodaj komentarz