Ten sygnał prowadził dotychczas do parabolicznych rajdów bitcoina

Jeden z analityków kryptowalutowych uważa, że aktualne price action bitcoina odzwierciedla historyczne rajdy i może stać u progu kolejnego, parabolicznego ruchu w górę.

Jak twierdzi TechDev, obecna sytuacja techniczna na wykresie BTC/USD przypomina strukturę z końca 2020 r., kiedy król kryptowalut skonsolidował się poniżej 20 000 USD, zanim osiągnął poziom 64 000 USD:

„Ostatnim razem w tym cyklu, BTC próbował przełamać ATH (najwyższy poziom ceny) na wykresie tygodniowym…

Przez 3-4 tygodnie konsolidował się jednak poniżej, a Stoch RSI [stochastyczny wskaźnik siły względnej] osiągnął maksimum przed silnym wybiciem w górę.”

źródło: link

RSI mierzy szybkość i tempo zmian w ruchach cen, podczas gdy stochastyczny RSI analizuje takie dane w ustalonym okresie czasu.

TechDev porównał wykresy BTC z lat 2013, 2017 i 2021. r. Oświadczył, że cena kryptowaluty zbliża się obecnie do historycznie znaczącego poziomu rozszerzenia Fibonacciego 1,618. Podczas cykli byka w latach 2013 i 2017, po zaliczeniu tego poziomu, bitcoin doświadczał parabolicznych wzrostów.

„Jesteś gotowy na to, co nadchodzi?

Osobiście nie zakładam, że tym razem sytuacja na bitcoinie będzie inna.”

źródło: link

Podkreślmy, że cytowana analiza została opublikowana 14.11.21 r. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cen BTC utrzymywała się na poziomie 60 700 USD.

TechDev podkreślił znaczenie czterech oddzielnych wskaźników o interwałach 2-tygodniowych w czterech rajdach byków BTC, twierdząc, że na ich podstawie jest w stanie wskazać, kiedy rynek może zmienić swój sentyment na niedźwiedzi.

RVI mierzy siłę trendu porównując cenę zamknięcia z zakresem, w którym poruszała się cena aktywa. Jeśli jego cena aktywa rośnie, a wskaźnik RVI spada to przewiduje się, że w najbliższym czasie cena zmieni kierunek.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej na temat natury przytoczonych tu wskaźników technicznych (oraz wielu innych), zapoznaj się z treścią poniższych publikacji:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCfibonacci
Komentarze (0)
Dodaj komentarz