Zebranie FOMC i RPP

Czy jest FOMC ?

FOMC, czyli Federal Open Market Committee, to komitet Federalnego Rezerwującego Banku Stanów Zjednoczonych (FRB), który odpowiada za politykę monetarną w Stanach Zjednoczonych. Zebranie FOMC to spotkanie członków tego komitetu, podczas którego omawiane są różne sprawy związane z polityką monetarną, takie jak stopy procentowe, inflacja i gospodarka. FOMC odbywa osiem razy, regularnie zaplanowanych spotkań rocznie — są ważnym wydarzeniem w kalendarzu gospodarczym, ponieważ decyzje podejmowane na nich mogą mieć istotny wpływ na gospodarkę i rynki finansowe.

Opis sytuacji

W ubiegłym miesiącu decydenci polityczni podnieśli stopy procentowe o 0.50% w porównaniu do wcześniejszych 0.75%. W protokole zebrania FOMC podkreślono, że decyzja o zmniejszeniu podwyżek stóp procentowych nie oznacza słabnięcia zaangażowania banku centralnego w osiągnięcie celu inflacyjnego w wysokości 2%. Uczestnicy potwierdzili swoje silne zaangażowanie w dokonaniu tego celu. Członkowie rady podkreślali, że nie spodziewają się w 2023 roku obniżania stóp procentowych. Spowolnienie tempa podnoszenia stóp procentowych ma na celu ocenienie postępów gospodarki. Dodatkowo Fed chce zdobyć więcej pewności na łagodzenie inflacji i popiera nowe podwyżki w 2023. Następne spotkanie zaplanowane jest na 01.02.2023 r. i na tym spotkaniu już padną decyzje o zmianie stóp procentowych w USA.

Zebranie RPP

Odpowiednikiem zebrań FOMC w Polsce są zebrania RPP. Rada polityki pieniężnej, znana także jako RPP, jest to instytucja odpowiedzialna za kształtowanie polityki pieniężnej w Polsce. Jej głównym celem jest utrzymanie stabilności cen w gospodarce oraz wsparcie rozwoju gospodarczego kraju. W skład Rady polityki pieniężnej wchodzi 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm i Senat, którzy są wybierani przez Sejm na kadencję 6-letnią. Rada polityki pieniężnej podejmuje decyzje dotyczące m.in. stopy procentowej, która ma wpływ na poziom oprocentowania kredytów i lokat bankowych.

Dzisiejsze decyzje RPP

Na środowym zebraniu RPP podjęła decyzję utrzymania głównej stopie procentowej na poziomie 6,75%. Reszta stóp procentowych wygląda tak: referencyjna 6,75 proc., stopa lombardowa 7,25 proc., stopa depozytowa 6,25 proc. stopa redyskontowa weksli 6,8 proc., stopa dyskontowa weksli  – 6,85 proc. Następne spotkanie zaplanowane jest na 07-08.02.2023 r.

EkonomiaRPPStopy procentowe FED
Komentarze (0)
Dodaj komentarz