Przeglądany tag

Ropa

Ropa naftowa to ciecz, która gromadzi się w różnych porowatych formacjach skalnych w skorupie ziemskiej i jest wydobywana w celu spalania jako paliwa lub przetwarzana na pochodne produkty chemiczne.

Ropa | Właściwości chemiczne i fizyczne

Ropa naftowa jest mieszaniną stosunkowo lotnych ciekłych węglowodorów (związków składających się głównie z wodoru i węgla), chociaż zawiera również pewną ilość azotu, siarki i tlenu. Elementy te tworzą różnorodne złożone struktury molekularne, z których niektórych nie można łatwo zidentyfikować. Jednak bez względu na różnice, prawie cała ropa naftowa zawiera od 82 do 87 procent wagowo węgla i od 12 do 15 procent wodoru.

Ropę naftową zwykle charakteryzuje rodzaj najczęściej występującego w niej związku węglowodorowego: parafiny, nafteny i aromaty. Parafiny są najpowszechniejszymi węglowodorami w ropie naftowej; niektóre ciekłe parafiny są głównymi składnikami benzyny (benzyny) i dlatego są wysoko cenione.

Aromaty na ogół stanowią tylko niewielki procent większości surowych wyrobów. Najbardziej powszechnym związkiem aromatycznym ropy naftowej jest benzen, popularny składnik budulcowy w przemyśle petrochemicznym.

Ponieważ rsurowiec jest mieszaniną tak bardzo różnych składników i proporcji, jej właściwości fizyczne również są bardzo zróżnicowane. Na przykład z wyglądu waha się od bezbarwnego do czarnego. Prawdopodobnie najważniejszą właściwością fizyczną jest ciężar właściwy (tj. Stosunek masy równych objętości ropy naftowej i czystej wody w warunkach standardowych). W laboratoryjnym pomiarze ciężaru właściwego zwykle przypisuje się czystej wodzie pomiar 1; Substancje lżejsze od wody, takie jak ropa naftowa, otrzymywałyby pomiary poniżej 1. Jednakże przemysł naftowy stosuje skalę grawitacyjną Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API), w której czystej wodzie arbitralnie przypisano ciężar API równy 10 °. Ciecze lżejsze od wody, takie jak olej, mają ciężary API liczbowo większe niż 10.

Ropa na rynkach finansowych

Inwestorzy mają wiele możliwości inwestowania w surowiec. Metody te wiążą się z różnym stopniem ryzyka i obejmują zarówno bezpośrednie inwestycje jako towar, jak i pośrednią ekspozycję na ropę poprzez posiadanie akcji związanych z energią, funduszy ETF lub kontraktów na opcje. Każdy z tych typów inwestycji można nabyć za pośrednictwem internetowego konta maklerskiego lub bezpośrednio przez brokera.

Ropa jest zasobem o kluczowym znaczeniu ekonomicznym i strategicznym dla wielu krajów, ponieważ stanowi podstawę większości zużywanej przez nas energii. Kraje takie jak Stany Zjednoczone utrzymują duże rezerwy tego surowca do wykorzystania w przyszłości. Miara tych rezerw służy jako wskaźnik dla inwestorów. Zmiany poziomu zapasów są odzwierciedleniem trendów w produkcji i konsumpcji.