Przewidzieli rajd Tesli. Teraz biorą się za bitcoina

Firma inwestycyjna, która przewidziała błyskawiczny wzrost Tesli, jest wyjątkowo optymistyczna odnośnie bitcoina. Ark Invest wierdzi, że kapitalizacja rynkowa kryptowaluty może sięgnąć nawet 5 bilionów dolarów.

Ark Invest wierzy w bitcoina

Firma inwestycyjna ARK Invest z siedzibą w Nowym Jorku, dostrzega ogromny potencjał wzrostu bitcoina w ciągu najbliższych kilku lat. Wszystko pomimo już imponującej historii wzrostu wartości kryptowaluty, która zdążyła przekroczyć najśmielsze oczekiwania.

„Nasza analiza sugeruje, że Bitcoin jest na wczesnej drodze do monetyzacji, ze znacznym potencjałem wzrostu. Naszym zdaniem kapitalizacja rynkowa Bitcoina o wartości 200 miliardów dolarów – lub wartość sieci – będzie skalowana o ponad rząd wielkości do bilionów w ciągu następnej dekady. ”

ARK Invest zwraca uwagę, że adopcja Bitcoina jako globalnej sieci rozliczeń, jako ochrony przed przejęciem aktywów, jako cyfrowego złota lub jako katalizatora demonetyzacji na rynkach wschodzących ,może potencjalnie napędzać wzrost kapitalizacji rynkowej cyfrowego aktywa.

Nie ma róży bez ognia

Pomimo wysokiej oceny szans na przyszłość, ARK Invest zwraca uwagę na kilka zagrożeń, które stoją na drodze do uwolnienia pełnego potencjału bitcoina.

ARK Invest twierdzi, że naruszenia bezpieczeństwa i złe zarządzanie instytucjami kosztowały inwestorów miliony dolarów bez możliwości skorzystania z prawnego środka odwoławczego.Inne zagrożenia to niepewność regulacyjna i „nadmierna instytucjonalizacja”, które zdaniem firmy mogą spowodować monopol w transakcjach Bitcoin i stanowić „egzystencjalne ryzyko dla propozycji wartości bitcoina”.

Pomimo powyższego, ARK Invest podkreśla potencjał inwestycji w BTC w celu osiągnięcia ogromnych zysków w ciągu najbliższej dekady:

„Bitcoin oferuje jeden z najbardziej przekonujących profili zysku do ryzyka. Nasza analiza sugeruje, że może dojść do przeskalowania z około 200 miliardów dolarów obecnie do 1-5 bilionów dolarów kapitalizacji sieci w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat. Naszym zdaniem, osoby dokonujące alokacji kapitału muszą wziąć pod uwagę koszt alternatywny, który będzie związany z ignorowaniem bitcoina jako nowej klasy aktywów. ”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCKapitalizacja
Komentarze (0)
Dodaj komentarz