Cena bitcoina spadła poniżej 40 000 USD | Wszystkiemu winni Chińczycy?

Cena bitcoina spadła poniżej 40 000 USD po raz pierwszy od 9 lutego.

Największa kryptowaluta na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej zmienia obecnie właściciela za około 39 600 USD na Coinbase Pro. Według danych CoinGecko to najniższy poziom ceny od 14 tygodni.

W międzyczasie spadła również cena ethereum. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji ETH kosztuje 2949 USD.

Ogólny spadek na rynku kryptowalut utrzymywał się w ciągu ostatniego tygodnia i trwał dalej po wczorajszych doniesieniach, jakoby Chiny powtórzyły stanowisko kraju z 2017 r. w sprawie zakazu kryptowalut.

Dane z Bybt pokazują, że w ciągu ostatnich 12 godzin doszło do likwidacji pozycji na rynkach futures w wymiarze ponad 1 miliarda USD. Połowa z nich to pozycje długie na bitcoinach.

źródło: tutaj

Chiński ban na kryptowaluty?

The National Internet Finance Association of China (NIFA), China Banking Association (CBA) oraz Payment and Clearing Association of Chinań (PCAC) wydały wspólnie we wtorek wieczorem czasu chińskiego notę, w której poinformowały swoje członkowskie instytucje finansowe i płatnicze, aby nie angażowały się lub świadczyć usługi firmom związanym z kryptowalutami.

Wszystkie trzy organy są organizacjami samoregulowanymi pod nadzorem kilku chińskich ministerstw, w tym Ludowego Banku Chin (PBoC) i Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Papierów Wartościowych. Same organizacje samorządowe nie są agencjami regulacyjnymi, ale są odpowiedzialne za zapewnienie, że ich instytucje członkowskie postępują zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi swoich nadrzędnych jednostek rządowych.

Oświadczenie nakazywało również członkom firm zajmujących się technologią internetową, aby nie oferowały żadnych usług reklamowych ani promocyjnych dla firm związanych z kryptowalutami.

Oświadczenie zostało wydane w kontekście „kontynuacji wykonywania zawiadomień PBoC o zapobieganiu ryzyku związanemu z bitcoinem i ICO”, które zostały ogłoszone jako znacząca zmiana polityki Chin w odniesieniu do sektora kryptowalut z 2017 roku.

W ogłoszeniu z 2017 r.zakazano wszelkiego rodzaju ICO i zakazano chińskim giełdom kryptowalut oferowania scentralizowanych usług fiat-to-crypto. Od tego czasu chińskie instytucje finansowe zawiesiły świadczenie usług bankowych dla giełd kryptowalut.

We wtorkowym oświadczeniu powtórzono stanowisko Chin wobec działań związanych z handlem kryptowalutami wewnątrz kraju w obliczu niedawnej zmienności na rynku, którą organizacje subregionalne uznały za „poważne niszczenie mienia ludzi i zakłócanie stabilności finansowej”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTC
Komentarze (0)
Dodaj komentarz