Regulamin konkursu ”Zostań prelegentem Konferencji Blockchain i Finanse”

Konferencja Blockchain i Finanse jest organizowana z okazji 11 lat Bitcoina

§1 Organizator

Organizatorem konkursu jest FlyingAtom Sp. z o.o., ul. Złota 59, 14 piętro (biurowiec SkyLight), 00-120 Warszawa, właściciel portalu informacyjnego o kryptowalutach i blockchain Bithub.pl

§2 Przedmiot konkursu i nagrody

Przedmiotem konkursu jest bezpłatny udział i możliwość publicznego wystąpienia podczas Konferencji Blockchain i Finanse, która odbędzie się w styczniu 2020 w Warszawie (dokładne daty zostaną podane w okresie późniejszym).

§3 Zasady udziału

Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie 30-minutowego wystąpienia w formie video, w którym biorący udział opowie o Bitcoinie. Link do niepublicznego filmu na YouTube należy przesłać na adres redakcja@bithub.pl  do 30 września 2019 r.

§4 Przebieg, czas trwania konkursu, sposób wyłonienia zwycięzcy i ogłoszenie wyników

 1. W konkursie może zwyciężyć tylko jedna osoba.
 2. Konkurs trwa od 25.06.2019 do 30.09.2019
 3. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą merytorycznego przeglądu wszystkich zgłoszeń przesłanych na wskazany adres mailowy poprzez ukonstytuowaną kapitułę Konkursu.
 4. Zwycięzca zostanie wyłoniony najpóźniej do 15.10.2019 r.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wszystkich ofert konkursowych w przypadku, gdyby w opinii Kapituły nie były one przygotowane z oczekiwaną dbałością o jakość i sposób przekazania treści zadanej w temacie Konkursu.
 6. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone na profilu facebookowym bithub.pl, materiałach reklamowych Konferencji

§5 Prawa i obowiązki Zwycięzcy

 1. Przystępując do Konkursu, w przypadku wygranej, zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby reklamy Konferencji w formie tekstowej i multimedialnej, w tym prezentacji jego wizerunku na stronie internetowej Konferencji i w materiałach audiowizualnych udostępnianych publiczności w formie streamingu w sieciach społecznościowych.
 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Zwycięzca ma możliwość rezygnacji z wystąpienia. Zgłoszenie o zaistnieniu takiej sytuacji musi zostać złożone drogą mailową na adres redakcja@bithub.pl najpóźniej do 30.10.2019 r.

§Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator ma prawo odmówić Zwycięzcy wystąpienia, jeżeli w dniu Konferencji zachodzi uzasadniona obawa o jego kondycję fizyczną lub psychiczną, ze szczególnym uwzględnieniem braku trzeźwości.
 2. W przypadku braku jakichkolwiek uzasadnionych i wskazanych wyżej wyłączeń, Organizator ma obowiązek zapewnić Zwycięzcy możliwość niezakłóconego wystąpienia publicznego.
 3. Organizator ma obowiązek poinformować Zwycięzcę o planowanej godzinie jego wystąpienia zgodnie z agendą Konferencji nie później, niż 30 dni przed planowanym wystąpieniem.

§5 Ograniczenia i wyłączenia

 1. Liczą się wyłącznie zgłoszenia dokonane wg ścieżki z paragrafu 3
 2. Jedna osoba może jednorazowo dokonać jednego zgłoszenia wzięcia udziału w konkursie
 3. Zwycięzca na zapewniony bezpłatny udział w imprezie. Organizator konkursu nie zapewnia Zwycięzcy transportu, wyżywienia, ani noclegów.