Kryptowaluty zostały zdefiniowane w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy

1 012

W czwartek 12 kwietnia została dokonana zmiana obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z 1 marca 2018 roku. W nowelizacji zostało wprowadzone pojęcie waluty wirtualnej (kryptowaluty), łącznie z wypunktowaniem instytucji i podmiotów, które zobligowane są do przestrzegania restrykcji prawnych.

W ostatnich miesiącach została rozpoczęta nagonka instytucji państwowych na giełdy kryptowalut oraz inwestorów walut wirtualnych. Na początku lutego Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła analizę regulaminów firm (głównie giełd kryptowalut) zajmujących się handlem kryptowalutami. Od tego czasu,  wszystkie giełdy w naszym kraju są na celowniku urzędu skarbowego i Krajowej Administracji Skarbowej. O całym precedensie związanym z KAS i US, pisaliśmy w artykułach: Rozliczenie z kryptowalutKrajowa Administracja Skarbowa żąda dostarczenia danych klientów.

kryptowaluty
źródło: Dziennik Ustaw

Odnośnik do nowelizacji ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/723/1

Nowelizacja ustawy, podmioty je wymieniające stają się instytucjami zobowiązanymi:

Art. 2. 1. Instytucjami obowiązanymi są:

12) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;

17) Rachunek:

e) Prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany,

26) Walucie wirtualnej – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem

27) Wartościach majątkowych: 

Rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne;

Co to może zmienić?

Wraz z wprowadzeniem nowelizacji, polskie giełdy kryptowalut będą posiadały prawną podstawę do zablokowania podejrzanej transakcji (np. transfer dużej ilości BTC z podejrzeniem o pranie pieniędzy) na dobę. Dotąd platformy nie miały takiego prawa, a obowiązywał tylko regulamin giełdy.

Zapraszamy również do lektury artykułu dot. zatwierdzenia wyżej opisanej ustawy: Sejm przyjął ustawę związaną z rynkiem kryptowalut

Komentarze