Raport MFW: Hossa kryptowalut zagrożona przez regulacyjną przepaść?

Zarząd IMF (Międzynarodowego Funduszu Walutowego, MFW) w czwartkowym oświadczeniu, stworzonym przez 24 dyrektorów z krajów członkowskich zgodził, że kryptowaluty nie powinny stać się legalnym środkiem płatniczym. Oficjalne zakazy kryptowalut nie są idealnym rozwiązaniem, ale nie powinny być wykluczane i mogą znaleźć zastosowanie, powiedziało kierownictwo Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej w tym miesiącu został przedstawiony dokument, który ostrzegał przed ryzykiem, jakie wg. MFW kryptowaluty stwarzają dla polityki pieniężnej, poboru podatków, stabilności finansowej i ochrony konsumentów. W przeszłości Międzynarodowy Fundusz Walutowy 'obawiał się’, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane do unikania kontroli kapitałowych nałożonych przez rządy i naciskał na kraje takie jak Salwador, które rozważały by uczynić (lub uczyniły) Bittcoina (BTC) oficjalną walutą.

Poniżej zamieszczamy pełne, swobodne tłumaczenie oświadczenia MFW, które można znaleźć pod linkiem:

https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/23/pr2351-imf-executive-board-discusses-elements-of-effective-policies-for-crypto-assets

Rada Wykonawcza MFW omawia elementy skutecznej polityki wobec aktywów kryptowalutowych
23 lutego 2023 r.

Waszyngton, DC: W dniu 8 lutego 2023 roku Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) omówił dokument zarządu na temat Elements of Effective Policies for Crypto Assets, który zawiera wskazówki dla krajów członkowskich MFW dotyczące kluczowych elementów odpowiedniej reakcji politycznej na aktywa kryptowalutowe. Cele dokumentu są zgodne z mandatem MFW, aby wspierać stabilność gospodarczą i finansową wśród wszystkich jego członków. Dokument odnosi się do pytań zgłoszonych przez kraje członkowskie MFW dotyczących korzyści i zagrożeń związanych z aktywami kryptowalutowymi oraz tego, jak skonstruować odpowiednie reakcje polityczne. Operacjonalizuje zasady przedstawione w Bali Fintech Agenda (MFW i Bank Światowy 2018) i obejmuje rozważania w skali makro, takie jak implikacje dla polityki monetarnej i fiskalnej. Proponowane zasady są w pełni dostosowane do odpowiednich standardów Rady Stabilności Finansowej i innych organów ustanawiających normy.

Wysiłki mające na celu wprowadzenie skutecznych polityk dotyczących aktywów kryptowalutowych stały się kluczowym priorytetem politycznym dla władz w obliczu niepowodzenia różnych giełd i innych podmiotów w ekosystemie kryptowalutowym, a także upadku niektórych kryptowalu. Bezczynność jest nie do zaakceptowania, ponieważ aktywa kryptowalutowe mogą nadal się rozwijać pomimo obecnego spowolnienia. Dokument określa ramy składające się z dziewięciu elementów, które mogą pomóc członkom w opracowaniu kompleksowej, spójnej i skoordynowanej odpowiedzi politycznej. Te dziewięć elementów – lub działań politycznych – to:

  1. Ochrona suwerenności i stabilności monetarnej poprzez wzmocnienie ram polityki pieniężnej i nie przyznawanie aktywom kryptowalutowym statusu oficjalnej waluty lub prawnego środka płatniczego.
  2. Ochrona przed nadmierną zmiennością przepływów kapitałowych i utrzymanie skuteczności środków zarządzania przepływami kapitałowymi.
  3. Analizować i ujawniać ryzyko fiskalne, przyjmując równe traktowanie podatkowe aktywów kryptowalutowych.
  4. Ustanowienie statusu prawnego aktywów kryptowalutowych i zajęcie się ryzykiem prawnym.
  5. Opracowanie i egzekwowanie wymogów bezpieństwa, dotyczące postępowania i nadzoru wobec wszystkich uczestników rynku kryptowalut.
  6. Ustanowienie wspólnych ram monitorowania przez różne krajowe agencje i organy.
  7. Ustanowienie międzynarodowych ustaleń dotyczących współpracy w celu wzmocnienia nadzoru i egzekwowania przepisów dotyczących aktywów kryptograficznych.
  8. Monitorowanie wpływu aktywów kryptowalutowych na stabilność międzynarodowego systemu walutowego.
  9. Wzmocnienie globalnej współpracy w celu rozwoju infrastruktury cyfrowej i alternatywnych rozwiązań dla płatności transgranicznych i finansów.

Przyjmując ramy, decydenci mogą ograniczyć ryzyko związane z aktywami kryptowalutowymi, a jednocześnie wykorzystać potencjalne korzyści płynące z innowacji technologicznych z nimi związanych.

Ocena Rady Wykonawczej

Dyrektorzy wykonawczy z zadowoleniem przyjęli możliwość omówienia dokumentu rady dotyczącego elementów skutecznej polityki w zakresie aktywów kryptowalutowych. Odnotowali aktualność i znaczenie dokumentu, a także jego znaczenie dla szerokiego i zróżnicowanego członkostwa MFW, i ogólnie podkreślili potrzebę kompleksowych ram. Uznali, że rosnąca adopcja aktywów kryptowalutowych w niektórych krajach, eksterytorialny charakter aktywów kryptowalutowych i ich dostawców, a także rosnące powiązania z systemem finansowym tworzą potrzebę kompleksowej, spójnej i skoordynowanej reakcji.

Dyrektorzy ogólnie zauważyli, że chociaż rzekome potencjalne korzyści z aktywów kryptowalutowych jeszcze się nie zmaterializowały, pojawiły się istotne zagrożenia. Obejmują one ryzyko makroekonomiczne, które obejmuje ryzyko dla skuteczności polityki pieniężnej, zmienność przepływów kapitałowych i ryzyko fiskalne. Odnotowali również poważne obawy dotyczące stabilności finansowej, integralności finansowej, ryzyka prawnego, ochrony konsumentów i integralności rynku. W tym kontekście dyrektorzy z dużym zadowoleniem przyjęli proponowane ramy i ich elementy. Dyrektorzy zgodzili się, że aktywa kryptowalutowe mają wpływ na polityki leżące u podstaw mandatu MFW. W szczególności powszechna adopcja aktywów kryptograficznych mogłoby osłabić skuteczność polityki pieniężnej, ominąć środki zarządzania przepływem kapitału i zwiększyć ryzyko fiskalne. Adopcja kryptowalut mogłaby mieć również istotne konsekwencje dla międzynarodowego systemu walutowego w dłuższej perspektywie. Dyrektorzy podkreślili zatem, że solidna polityka makroekonomiczna, w tym wiarygodne instytucje i ramy polityki pieniężnej, są wymogami pierwszego rzędu i że doradztwo Funduszu w tych obszarach pozostanie kluczowe. Dyrektorzy ogólnie zgodzili się, że aktywa kryptowalutowe nie powinny uzyskać statusu oficjalnej waluty lub prawnego środka płatniczego w celu ochrony suwerenności i stabilności monetarnej. Ryzyko fiskalne stwarzane przez aktywa kryptowalutowe, w tym zobowiązania warunkowe wobec rządu, powinno być w pełni ujawnione jako część oświadczenia o ryzyku fiskalnym krajów, a możliwość zastosowania systemów podatkowych powinna zostać wyjaśniona.

Dyrektorzy szeroko zgodzili się co do potrzeby opracowania i zastosowania kompleksowych regulacji, w tym regulacji ostrożnościowych i dotyczących postępowania w odniesieniu do aktywów kryptowalutowych, oraz skutecznego wdrożenia standardów FATF dotyczących AML/CFT. Zauważyli, że Fundusz powinien ściśle współpracować w celu wsparcia prac regulacyjnych pod kierownictwem i przewodnictwem organów ustanawiających standardy. W tym kontekście dyrektorzy podkreślili znaczenie pełnego dostosowania ram do inicjatyw i standardów określonych przez podmioty ustalające standardy. Dyrektorzy zgodzili się, że ścisłe zakazy nie są najlepszym rozwiązaniem, ale że można zastosować ukierunkowane ograniczenia, w zależności od celów polityki krajowej i w przypadku, gdy władze mają do czynienia z ograniczeniami w zakresie zdolności. Kilku dyrektorów uznało jednak, że nie należy wykluczać całkowitych zakazów. Dyrektorzy zauważyli, że regulacje powinny mieć na uwadze, aby nie tłumić innowacji, a sektor publiczny mógłby wykorzystać niektóre technologie leżące u podstaw aktywów kryptowalutowych dla celów polityki publicznej.

Dyrektorzy podkreślili znaczenie priorytetowego traktowania elementów ram, w przypadku których kraje napotykają wyzwania związane z wdrażaniem, w tym słabe instytucje regulacyjne. Podkreślili, że tempo i kolejność wdrażania powinny być dostosowane do okoliczności w poszczególnych krajach. Ważne będzie, aby wesprzeć regulację jasnymi i solidnymi ramami prawa prywatnego i publicznego. Silna koordynacja między organami, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, ma kluczowe znaczenie dla spójnego wdrożenia i uniknięcia arbitrażu regulacyjnego. Dyrektorzy podkreślili również znaczenie promowania zasady „ta sama działalność, to samo ryzyko, ta sama regulacja”.

Dyrektorzy zgodzili się, że ramy powinny być wykorzystywane do kierowania dialogiem politycznym personelu z władzami krajowymi i działaniami w zakresie rozwoju potencjału, a także do udziału w dyskusjach z organizacjami ustanawiającymi standardy kryptowalut. Podkreślili potrzebę skupienia się na przewadze komparatywnej Funduszu oraz na implikacjach makrofinansowych. Dostrzegli również rolę Funduszu w pełnieniu roli pomostu pomiędzy doświadczeniem jego członków a międzynarodowym procesem ustanawiania standardów i zasad, w tym rozpowszechniania najlepszych praktyk. Dyrektorzy podkreślili znaczenie dostosowanego do potrzeb doradztwa i ścisłego dialogu z organami, biorąc pod uwagę różne etapy rozwoju aktywów kryptowalutowych i różne zdolności krajów członkowskich. Kluczowe znaczenie będzie miało wsparcie funduszu na rzecz rozwoju zdolności.

Dyrektorzy podkreślili znaczenie zajęcia się znaczącymi lukami w danych i zaakcentowali rolę Funduszu w monitorowaniu ryzyka i wpływu na międzynarodowy system walutowy. W tym kontekście z zadowoleniem przyjęli nową inicjatywę G20 tzw. Data Gaps Initiative. Ważne będzie spójne rejestrowanie aktywów kryptowalutowych w statystykach makroekonomicznych w różnych gospodarkach, wsparte wiarygodnymi ramami danych. Patrząc w przyszłość, dyrektorzy podkreślili, że Fundusz mógłby pełnić rolę lidera myśli w dalszych pracach analitycznych nad szybko zmieniającymi się zmianami w zakresie kryptowalut. Podkreślili znaczenie promowania bieżącej wymiany wiedzy i wniosków z praktycznych kwestii wdrożeniowych w tej dziedzinie. Oczekuje się, że prace Funduszu nad aktywami kryptowalutowymi pozostaną w uzgodnionych ramach zwiększenia budżetu.

Może Cię zainteresuje:

BitcoinimfKryptowalutyMFWMFW. Kryptowalutymiędzynarodowy fundusz walutowyPrawoprawo kryptowalutyUSAzakaz
Komentarze (0)
Dodaj komentarz